Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres urzędu: Powiatowy Urząd  Pracy w Pucku, 84 – 100 Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 7
 
Powiat: pucki
 
Województwo: pomorskie
 
Kraj: Polska
 
 
Adres email: gdpu@praca.gov.pl
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:

1.      /PUP_PUCK/SkrytkaESP (tryb UPP);
                                              
2 .    /PUP_PUCK/skrytka (tryb UPD);
 
Książka telefoniczna:
 
CENTRALA: (58) 774 31 71; (58) 774 31 61;
(58) 673 24 73; (58) 673 02 04; (58) 673 10 24;
 
Faks:          (58) 765 67 99 
SEKRETARIAT:  (58) 765 67 20; (58) 765 67 11
 
Udzielanie informacji w sprawach:

POŚREDNICTWA PRACY                               58 765 67 41
DORADZTWA ZAWODOWEGO                      58 765 67 21
ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW                58 765 67 42
REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH          58 765 67 43

 
Poszczególne komórki organizacyjne:

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ-USŁUGI RYNKU PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ-INSTRUMENTY RYNKU PRACY
REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY                                
REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY
DZIAŁ EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI

Przyjmowanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 14 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej".
Uczestnikiem e-postępowania mogą być osoby posługujące się:
  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem zaufanym,
  3. podpisem osobistym (nowe dowody osobiste),
  4. innym uwierzytelnieniem umożliwiającym uzyskanie potwierdzenia pochodzenia
    i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
 
Zgodnie z art. 63 § 2 k.p.a. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Wymagania, jakie musi spełniać dokument elektroniczny zawierający podanie strony, określa art. 63 k.p.a. § 3a k.p.a. Zgodnie z jego treścią dokument taki powinien być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznegopodpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia
i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwe w trzech przypadkach (art. 391 k.p.a.):
1)  gdy strona złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej,

2)  gdy strona lub inny uczestnik postępowania wystąpił do organu administracji publicznej z wnioskiem o przesyłanie pism za pomocą poczty elektronicznej.

3)  gdy strona (inny uczestnik postępowania)  wyraziła zgodę na doręczanie pism w taki sposób.

Reasumując, zwykły email bez właściwego uwierzytelnienia nadawcy nie stanowi dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie
z art. 39
1 k.p.a. organ nie ma możliwości wezwania drogą elektroniczną takiej osoby do uzupełnienia braków formalnych nieprawidłowego pisma elektronicznego.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę