Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator wtryskarki
Kod: 814208
Liczba odwiedzin: 2752
Synteza:
Operator wtryskarki obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych.
Operator wtryskarki jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy operatora wtryskarki jest obsługiwanie wtryskarek do formowania wyrobów o różnych kształtach z tworzyw termoutwardzalnych lub termoplastycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, instrukcjami i procedurami. Operator wtryskarki obsługuje również urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru wyprasek, sortuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości i pakuje. Operator wtryskarki odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców, wytworzenie prawidłowych produktów oraz właściwe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Do jego zadań należy: nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów formowania i jakości wytworzonych wyrobów, wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart identyfikacyjnych wyrobów, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, kontrola urządzeń sterowniczych nadzorujących proces technologiczny oraz reagowanie na nieprawidłowości w procesie.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • przygotowywanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych;
  • mocowanie narzędzi i form na urządzeniach stosowanych w formowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych;
  • wprowadzanie danych technologicznych do sterowników wtryskarki;
  • obsługiwanie i nadzorowanie maszyn oraz urządzeń lub ciągów technologicznych do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych;
  • wykonywanie obróbki wykończeniowej elementów otrzymanych w procesie formowania;
  • segregowanie i składowanie wyrobów zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi;
  • wypełnianie dokumentacji produkcyjnej i jakościowej.
Zawód operatora wtryskarki można uzyskać także po ukończeniu specjalistycznych kursów, szkoleń lub poprzez praktykę w zakładzie pracy. Operator wtryskarki powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn (wtryskarki i urządzenia peryferyjne, takie jak: młyny, roboty czy podajniki) lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Pracodawcy zatrudniają w zawodzie operatora wtryskarki osoby posiadające ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie 814290 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych lub osoby z potwierdzoną kwalifikacją M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, ujętą w podstawie programowej kształcenia dla zawodu 814290 Operator maszyn i urządzeń do produkcji tworzyw sztucznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę