Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych
Kod: 313504
Liczba odwiedzin: 1955
Synteza: Kontroluje pracę i parametry działania urządzeń odlewniczych zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi procedurami;
sprawuje nadzór nad stanem technicznym urządzeń odlewniczych;
zajmuje się wykonywaniem przeglądów i konserwacji urządzeń odlewniczych.
Zadania zawodowe: nadzorowanie poprawności działania urządzeń odlewniczych do topienia, podgrzewania i zalewania ciekłego metalu;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu odlewniczego zgodnie z kartą technologiczną oraz koordynowanie współdziałania urządzeń odlewniczych z urządzeniami pomocniczymi;
nadzorowanie wyładunku oraz składowania materiałów formierskich;
kontrolowanie przygotowania mieszanek odpowiednich typów mas formierskich;
nadzorowanie budowy form i modeli odlewniczych: konstruowanie form, modelowanie, wykańczanie i modyfikowanie form;
nadzorowanie składania oraz wypełniania skrzynek formierskich;
kontrolowanie maszyn, urządzeń i zmechanizowanych zespołów do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych;
kontrolowanie maszyn i urządzeń do wykonywania form nietrwałych i rdzeni oraz automatycznych linii formowania;
dobieranie stopów odlewniczych do wykonywania odlewów;
kontrola wlewu doprowadzającego, przedmuchania i usuwania zanieczyszczeń;
kontrola przygotowania do zalania oraz zalewania płynnym metalem form odlewniczych;
kontrolowanie maszyn i urządzeń służących do: zalewania form, wybijania odlewów z form oraz rdzeni z odlewów, usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek, oczyszczania powierzchni odlewów oraz do pokrywania odlewów środkami zabezpieczającymi przed korozją;
dokonywanie odbioru jakościowego odlewów oraz kontrolowanie realizacji procesu odlewniczego zgodnie z dokumentacją techniczną, wykrywanie wad odlewów, dokonywanie ich napraw oraz analizowanie przyczyn powstawania wad celem ich wyeliminowania;
odczytywanie i analizowanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, mierników i wskaźników pulpitu sterowniczego urządzeń odlewniczych oraz bieżące korygowanie ustawień urządzeń odlewniczych;
kontrola regulacji urządzeń odlewniczych i ich podzespołów;
kontrola stanu czyszczenia maszyn i urządzeń odlewniczych;
sprawdzanie stanu technicznego urządzeń głównych i pomocniczych ciągu odlewniczego;
wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji urządzeń odlewniczych oraz sprawdzanie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości pracy urządzeń odlewniczych i sprzętu pomocniczego oraz analizowanie przyczyn pojawienia się wad w celu ich wyeliminowania;
określanie stopnia zużycia i przydatności urządzeń odlewniczych do dalszej eksploatacji;
prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacji urządzeń odlewniczych oraz dokumentacji wykonania zlecenia odlewniczego i zużycia materiałów formierskich;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów BHP, w tym posługiwanie się sprzętem BHP i sprzętem ochrony osobistej.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie pracą formierzy;
szkolenie i wdrażanie do pracy nowozatrudnionych pracowników;
przygotowywanie zaleceń sposobu postępowania w sytuacjach zagrożenia, np. zawieszenie wsadu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę