Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kompozytor
Kod: 265204
Liczba odwiedzin: 2266
Synteza: Tworzy ideę artystyczną obrazu dźwiękowego i zapisu graficznego dzieł muzycznych oraz ich koncepcję interpretacyjną i wykonawczą, kierując się wiedzą muzyczną, intuicją artystyczną, otwartością na inspiracje wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do sztuki.
Zadania zawodowe: - dokonywanie wyboru sposobów realizacji stworzonej idei dzieła muzycznego - przyjmowanie indywidualnych metod posługiwania się środkami technicznymi i stylistycznymi w pracy nad materiałem dźwiękowym, w celu nadania dziełu charakteru oryginalnego, właściwego dla własnej twórczości;
- dokonywanie wyboru formy dzieła i aparatu wykonawczego na podstawie wiedzy na temat historii i literatury muzycznej, a także znajomości budowy, możliwości brzmieniowych i wykonawczych instrumentów muzycznych oraz głosu ludzkiego;
- przeprowadzanie konsultacji z artystami muzykami specjalności wykonawczych (instrumentaliści, wokaliści, dyrygenci), a także choreografami i tancerzami;
- nieustanne poszerzanie własnej wiedzy, a także doskonalenie warsztatu kompozytorskiego;
- korzystanie z nowoczesnych środków technicznych pozwalających na ułatwienie w pracy twórczej (komputery, instrumenty elektroniczne itp.), mogących także natchnąć do poszukiwania nowych dróg tworzenia;
- dokonywanie zapisu skomponowanego przez siebie dzieła muzycznego przy użyciu istniejących sposobów notacji muzycznej lub stworzonych w tym celu przez siebie;
- przedstawianie za pomocą zapisu odwzorowania graficznego obrazu dźwiękowego dzieła, wraz ze wskazówkami dotyczącymi interpretacji oraz sposobu jego wykonania;
- uczestniczenie, jeśli jest taka możliwość, w próbach do wykonań publicznych oraz nagrań skomponowanych przez siebie utworów, w celu stworzenia wzorca praktyki wykonawczej i interpretacyjnej zgodnego z własnymi zamierzeniami jako twórcy;
- komponowanie utworów muzycznych na konkretne zamówienie;
- tworzenie dzieł muzycznych samoistnych, a także takich, które współdziałają z innymi dziedzinami sztuki, np. na potrzeby teatru, filmu, baletu, słuchowiska radiowego itp. oraz innych przedsięwzięć artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym;
- granie na jednym lub kilku wybranych instrumentach.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie konsultacji w szeroko pojętych sprawach muzycznych, branie udziału w pracach komisji opiniodawczych;
- pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach artystycznych placówkach naukowych zajmujących się muzyką;
- prowadzenie pracy upowszechniającej muzykę;
- prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie przedmiotów muzycznych;
- zajmowanie się krytyką muzyczną (radio, telewizja, prasa);
- zajmowanie się aranżacją i orkiestracją utworów muzycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę