Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kulturoznawca
Kod: 263203
Liczba odwiedzin: 2557
Synteza: Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii oraz teorii kultury, prowadzi badania teoretyczne i empiryczne procesów i zjawisk kultury.
Zadania zawodowe: - poznawanie teorii kultury (badanie źródeł historycznych, wszelkiej literatury przedmiotu, dostępnych zbiorów kultury materialnej itp.) oraz stosowanie założeń i twierdzeń teoretycznych do analizy i wyjaśniania rozmaitych procesów oraz zjawisk w historii kultury i w kulturze współczesnej polskiej bądź innych krajów;
- dokumentowanie wiedzy o kulturze materialnej i duchowej (zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów, dokumentów, przedmiotów, ich archiwizowanie);
- organizowanie i prowadzenie badań nad procesami upowszechniania kultury;
- przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących procesów i zjawisk w historii kultury oraz w kulturze współczesnej;
- wygłaszanie referatów i prelekcji o historii i teorii kultury, udział w dyskusjach dotyczących wiedzy o kulturze;
- pisanie książek, artykułów i komunikatów naukowych z dziedziny wiedzy o kulturze;
- opracowywanie recenzji o publikacjach naukowych dotyczących wiedzy o kulturze;
- uprawianie publicystyki z dziedziny wiedzy o kulturze na podstawie obserwacji współczesnych zjawisk kulturowych;
- doradztwo w dziedzinie kulturoznawstwa;
- współpraca z innymi przedstawicielami tego zawodu w kraju i za granicą.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności dydaktycznej z dziedziny kulturoznawstwa;
- prowadzenie działów publicystyki kulturalnej w czasopismach, radiu i telewizji;
- zasiadanie w jury (komisjach) olimpiad i turniejów wiedzy o kulturze, organizowanie tego typu imprez;
- prowadzenie działalności edytorskiej w zakresie piśmiennictwa o kulturze.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę