Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konsultant komitetu technicznego
Kod: 214105
Liczba odwiedzin: 2889
Synteza: Odpowiada za merytoryczną obsługę komitetu technicznego;
zajmuje się udostępnianiem dokumentów i projektów dokumentów oraz zapewnieniem przestrzegania przez komitet techniczny przepisów regulujących jego działanie.
Zadania zawodowe: wprowadzanie do PZN tematów normalizacyjnych i etapów ich realizacji oraz tworzenie teczek akt norm;
sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem działań krajowych, wymaganych przez CEN/CENELEC/ETSI oraz ISO/IEC;
zapewnianie niezbędnej pomocy i wsparcia w przestrzeganiu przez komitet techniczny przepisów wewnętrznych oraz dotyczących działalności komitetu, w tym także przepisów wewnętrznych CEN/CENELEC oraz procedur opracowywania norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
zapewnianie łączności pomiędzy komitetem technicznym a CEN, CENELEC, ISO, IEC i ETSI;
prowadzenie uzgodnień komitetu technicznego;
zapewnianie kompletności i jakości dokumentacji projektów PN/PDN;
zgłaszanie uwag dotyczących poprawności opracowania normalizacyjnego projektów PN/PDN na każdym etapie;
opiniowanie oraz sporządzanie analizy technicznej dokumentów normalizacyjnych;
blokowanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
współpraca z innymi jednostkami technicznymi w zakresie prac komitetu technicznego;
informowanie organu nadzorującego sektor o naruszeniu przepisów wewnętrznych przez komitet techniczny;
raportowanie na temat planowanych kierunków rozwoju branży oraz aplikacji sieciowych;
obsługa posiedzeń komitetu technicznego w zakresie przekazywania niezbędnych informacji i udostępniania dokumentów;
terminowe przekazywanie do organów ponadnarodowych uwag oraz stanowiska krajowego do projektów dokumentów;
reprezentowanie stanowiska komitetu technicznego na spotkaniach grup roboczych oraz z przedstawicielami międzynarodowych komitetów technicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji sekretarza komitetu technicznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę