Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Klasyfikator gruntów
Kod: 213208
Liczba odwiedzin: 2118
Synteza: Dokonuje oceny gruntów rolnych, w tym gruntów ornych i leśnych na klasy na podstawie terenowych badań odkrywek glebowych;
określa klasę gleby;
aktualizuje klasę użytków rolnych;
przekwalifikowuje i zmienia użytki rolne na leśne i odwrotnie;
przywraca wartość użytkową gruntom, które utraciły charakter gruntów rolnych na skutek działalności nierolniczej, a gruntów leśnych na skutek działalności nieleśnej.
Zadania zawodowe: opracowywanie projektu klasyfikacji gruntu gospodarstwa rolnego z upoważnienia odpowiednich organów;
wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych z uwzględnieniem cech morfologicznych i właściwości gleby takich jak: jej położenie, budowa profilu (gibkość gleby i poziom próchniczy), barwa, struktura, skład granulometryczny poszczególnych poziomów, przepuszczalność, stosunki wodne, odczyn, zawartość trójtlenku wapnia itp.;
określanie właściwości fizjograficznych otoczenia profilu glebowego i warunków uprawy stosując następujące kryteria: charakter i właściwości samej gleby (typ, podtyp, rodzaj, gatunek, właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stopień kultury), warunki klimatyczne gleby, sytuację geomorfologiczną gleby (położenie w rzeźbie terenu), układ stosunków wilgotnościowych, przydatność lub nieprzydatność gleb pod użytki rolne;
określenie typów i klasy gleby (w obrębie gruntów ornych wydziela się 8 klas bonitacyjnych, oznaczonych symbolami: I, II, III a, III b, IV a, IV b, V, VI);
ustalanie na gruncie konturów poszczególnych typów gleby i konturów klas gleby;
sporządzanie potrzebnej dokumentacji;
wykonywanie gleboznawczej aktualizacji użytków rolnych;
przekwalifikowanie użytków rolnych na leśne i odwrotnie na wniosek właściciela gruntu;
dokonywanie oceny gruntów po wykonaniu budowy np. obwodnicy, autostrady, drogi ekspresowej pod kątem zapewnienia jej właściwego odwodnienia, melioracji;
przestrzeganie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
współpraca z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z prezydium powiatowej rady narodowej i innymi organami administracji rządowej;
stałe doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: kontrola i zatwierdzanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę