Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik / właściciel szkoły jazdy
Kod: 143911
Liczba odwiedzin: 2242
Synteza: Planuje, koordynuje i kontroluje działania szkoły jazdy; opracowuje plany finansowe oraz nadzoruje ich realizację; zapewnia wyposażenie dydaktyczne szkoły, dostęp kursantów do placu manewrowego oraz pojazdu przystosowanego do nauki jazdy; zarządza pracownikami szkoły jazdy; odpowiada za kontakty zewnętrzne i pozyskiwanie klientów instytucjonalnych.
Zadania zawodowe:
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności szkoły jazdy szkolącej kursantów w zakresie uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D;
 • nadzorowanie przygotowania i zatwierdzanie ofert cenowych kursów, dla kursantów indywiduwalnych oraz klientów instytucjonalnych;
 • opracowywanie planów finansowych szkoły jazdy;
 • koordynowanie i nadzorowanie prowadzonych przez szkołę jazdy kursów w zakresie szkolenia podstawowego i uzupełniającego;
 • zapewnianie wyposażenia dydaktycznego szkoły jazdy (na przykład: tablice poglądowe z zakresu szkolenia, makieta lub program komputerowy umożliwiający symulowanie sytuacji na drodze, programy komputerowe lub filmy prezentujące zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady udzielania pierwszej pomocym itp.);
 • zapewnianie dostępu kursantów do placu manewrowego;
 • zapewnienie dostępu kursantom do sprawnego pojazdu, przystosowanego do nauki, w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, w której odbywają się kursy;
 • zapewnianie bezpieczeństwa kursantów, instruktorów i pozostałych pracowników szkoły jazdy;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników szkoły jazdy, w szczególności określanie zakresu zadań i sprawowanie nadzoru nad instruktorami nauki jazdy;
 • zatrudnianie, kontrolowanie i ocenianie efektów pracy podległych pracowników;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników, zwłaszcza w zakresie posiadanych uprawnień do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym oraz uprawnień do prowadzenia szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej;
 • kontrolowanie uprawnień zawodowych posiadanych przez instruktorów,  dokumentów poświadczających niekaralności, posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora itp.;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów szkoły jazdy;
 • reprezentowanie szkoły jazdy wobec instytucji zewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji każdego kursu;
 • umożliwianie osobom upoważnionym przez starostę przeprowadzenia kontroli wymaganej (dla szkoły jazdy) dokumentacji oraz kontroli prowadzonych zajęć;
 • składanie staroście (właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia szkoły jazdy) dokumentów zawierających informacje o terminie, czasie i miejscu prowadzonych zajęć wraz z listą uczestników;
 • składanie odpowiedniemu wojewodzie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia kwalifikacyjne (na przykład dla kandydatów na instruktorów i instruktorów) wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego - celem złożenia egzaminiu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły jazdy;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji z działalności szkoły jazdy dla właścicieli oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • organizowanie kursów dla osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie  tranwajem (w przypadku posiada przez szkołę jazdy, upoważnienia podmiotu wykonującego przewozy tranwajem);
 • udział w szkoleniach dla osób kierujących szkołami jazdy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę