Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik kasyna
Kod: 143107
Liczba odwiedzin: 2034
Synteza: Zarządza i koordynuje działalnością kasyna; planuje, organizuje, kieruje i  kontroluje pracę kasyna; tworzy wytyczne pracy w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład kasyna; wykonuje zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w kasynie; odpowiada za zapewnianie ochrony kasyna i jego klientów oraz za kontakty z klientami VIP.
Zadania zawodowe:
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności dotyczących organizacji gier hazardowych;
 • nadzorowanie sprawności działania systemu audiowizualnej rejestracji i kontroli gier;
 • kontrolowanie wyników finansowych zarządzanego kasyna;
 • zarządzania finansami kasyna, w tym kontrolowanie kosztów operacyjnych prowadzonej działalności;
 • wyznaczanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami kasyna pozwalających na efektywniejsze ich wykorzystanie;
 • planowanie poziomu i struktury zatrudnienia (w tym: krupierów i inspektorów kasyna), przeprowadzanie rekrutacji i adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, awansowanie i zwalnianie pracowników, prowadzenie ewidencji i kontrolowanie czasu pracy pracowników (w tym: nadgodzin, zwolnień lekarskich i urlopów) oraz kontrolowanie aktualności posiadanych przez nich uprawnień;
 • wykonywanie zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: przydzielanie zadań i sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu pracy i wypełnieniem przez nich powierzonych obowiązków, motywowanie i ocenianie pracowników oraz rozliczanie ich z efektów pracy;
 • zapewnianie pracownikom warunków do rozwoju zawodowego, w tym zapewnianie szkoleń;
 • zawieranie umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie usług porządkowych, ochrony oraz serwisowania wyposażenia technicznego kasyna;
 • kontrolowanie aktualności koncesji na prowadzenie gier hazardowych;
 • reprezentowanie kasyna w kontaktach zewnętrznych;
 • prowadzenie ewidencji wpływów finansowych wymaganej przez przepisy ustawy o grach hazardowych;
 • organizowanie i nadzorowanie systemu zapewniania bezpieczeństwa kasyna i jego klientów;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników;
 • dbanie o dobry wizerunek kasyna.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę