Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik obiektu sportowego
Kod: 143102
Liczba odwiedzin: 292
Synteza: Kierownik obiektu sportowego prowadzi infrastrukturę lub obiekt sportowy i zarządza nim, w tym nadzoruje jego operacje, programy, sprzedaż, promocję, bezpieczeństwo, rozwój oraz personel. Zapewnia obsługę klienta przy realizacji celów biznesowych, finansowych i operacyjnych.
Zadania zawodowe:
 • koordynowanie pracy obiektu sportowego, w tym opracowywanie harmonogramów m.in. wydatków i dochodów obiektu, korzystania z obiektów sportowych;
 • organizowanie lub współorganizowanie własnych lub zleconych zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie obiektu sportowego;
 • określanie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju obiektu sportowego;
 • dbanie o powierzone mienie i majątek obiektu sportowego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektu sportowego;
 • podejmowanie działań dla upowszechniania szeroko rozumianej kultury fizycznej m.in. poprzez współpracę z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, organizacjami kultury fizycznej oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania partnerów, w szczególności związków sportowych i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych;
 • zapewnienie czynności i sprawności technicznej budynków obiektu sportowego oraz sprzętu sportowo – rekreacyjnego;
 • organizowanie i prowadzenie prawidłowego, terminowego obiegu i kontroli dokumentacji związanej z funkcjonowaniem obiektu sportowego;
 • reprezentowanie obiektu sportowego na zewnątrz w granicach udzielonych pełnomocnictw;
 • dbanie o utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług i zadowolenia klientów indywidualnych i zbiorowych, w tym aktywna współpraca z podmiotami działającymi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie związanym z działalnością obiektu sportowego;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami-oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
 • organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników i udzielenie im wsparcia;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy związanej z zarządzaniem obiektami sportowymi;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • sprawowanie opieki nad stażystą/praktykantem;
 • uczestniczenie w spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę