Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych
Kod: 143101
Liczba odwiedzin: 2639
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą agencji do spraw usług sportowych, turystycznych lub kulturalnych; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów oraz za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami; planuje i nadzoruje realizację działań z zakresu marketingu i promocji
Zadania zawodowe:
 • tworzenie strategii cenowej dla klientów na podstawie analizy kosztów własnych agencji usług sportowych / turystycznych / kulturalnych oraz sytuacji rynkowej;
 • przygotowywanie ofert i wycen usług dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i kontrahentów oraz utrzymywanie z nimi dobrych relacji;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją biznesplanów dotyczących poszczególnych usług realizowanych dla klientów, jak i dotyczących całej agencji;
 • wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi) i zarządzania kosztami firmy;
 • zatrudnianie pracowników, przydzielanie im stanowiska pracy i niezbędnego wyposażenia technicznego i biurowego;
 • przydzielanie zadań i sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników regulaminu pracy, wypełniania przez nich powierzonych obowiązków i prawidłowego posługiwania się powierzonym sprzętem i wyposażeniem technicznym oraz kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy do rozliczeń oraz kontrolowanie czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin, zwolnień lekarskich i urlopów;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń i warunków do rozwoju zawodowego;
 • realizowanie usług sportowych / turystycznych / kulturalnych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi organizacji imprez masowych;
 • nadzorowanie i rozliczanie realizowanych na zlecenie klientów imprez i wydarzeń;
 • realizowanie celów finansowych agencji;
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych wymaganych przepisami;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności agencji na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników;
 • reprezentowanie agencji w kontaktach zewnętrznych;
 • uczestniczenie w wydarzeniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę