Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik muzeum
Kod: 134910
Liczba odwiedzin: 2191
Synteza: Planuje, nadzoruje i koordynuje całokształt działalności administracyjnej, naukowo-badawczej i oświatowej muzeum oraz zapewnia prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań statutowych; sprawuje nadzór nad zborami i majątkiem muzeum; podejmuje decyzje i opracowuje regulaminy w zakresie działalności muzeum; wykonuje zadania w zakresie zarządzania pracownikami muzeum.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie i koordynowanie realizacji całości działalności podstawowej i administracyjnej muzeum, w tym określanie szczegółowej struktury organizacyjnej muzeum;
 • sprawowanie nadzoru nad zbiorami, majątkiem muzeum, zabytkami archeologicznymi i innych nieruchomymi obiektami kultury materialnej i przyrody;
 • sporządzanie i przedstawianie organizatorowi muzeum i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących muzeum;
 • wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń;
 • określanie i koordynowanie realizacji zadań statutowych muzeum polegających na: gromadzeniu, katalogowaniu i opracowywaniu obiektów muzealnych i materiałów dokumentacyjnych, przechowywaniu i konserwowaniu zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, organizowaniu wystaw stałych, czasowych i objazdowych, prowadzeniu działalności edukacyjnej, wydawniczej i informacyjnej oraz udostępnianiu zbiorów;
 • podejmowanie decyzji o przyjmowaniu zapisów i darowizn, przekazywaniu depozytów dzieł sztuki i eksponatów muzealnych itp.;
 • pełnienie nadzoru nad redakcją publikacji muzealnych;
 • racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
 • pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej muzeum od podmiotów innych niż organizator;
 • sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną prowadzona w muzeum;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników muzeum, w tym: zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami muzeum, zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy oraz zapewnianie warunków do podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowych;
 • reprezentowanie muzeum na zewnątrz, w tym inicjowanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami;
 • uczestniczenie w posiedzeniach Rady Muzeum;
 • przedstawianie organizatorowi muzeum oraz właściwym instytucjom i planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań z działalności muzeum;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku muzeum;
 • powoływanie stałych lub zadaniowych kolegiów doradczych oraz określanie ich zakresu działania, szczegółowego trybu pracy oraz liczby członków;
 • udział w konferencjach naukowych i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę