Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu operacji finansowych
Kod: 134603
Liczba odwiedzin: 3148
Synteza: Odpowiada za zarządzanie pracą działu operacji finansowych w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych; koordynuje działania w zakresie obsługi, procesowania i kontroli transakcji finansowych, windykacji, weryfikacji kredytowej, wyceny aktywów i rozliczenia papierów wartościowych; nadzoruje operacje obsługi takich produktów, jak na przykład: karty kredytowe, debetowe, konta osobiste, hipoteki, lokaty, ubezpieczenia, produkty dedykowane dla przedsiębiorstw itp.; zarządza pracownikami działu operacji finansowych.
Zadania zawodowe:
 • bieżące zarządzanie działem operacji finansowych, obejmujących obsługę płatności krajowych i zagranicznych, bankowości elektronicznej, obsługi kartotek klienta oraz obsługi gotówkowej;
 • nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie obsługi operacyjnej w ramach wszystkich segmentów działalności finansowej i ubezpieczeniowej, tj. klientów indywidualnych, przedsiębiorców, średnich i dużych firm, klientów strategicznych itp.;
 • nadzorowanie i zarządzanie systemem kontroli operacji finansowych;
 • zatwierdzanie wycen transakcji i instrumentów finansowych przy różnych zestawach wejściowych danych rynkowych;
 • nadzorowanie procesów przygotowywania raportów, od pozyskiwania zestawów danych rynkowych, poprzez procesowanie, aż po przygotowanie tabel z wynikami przeliczeń i generowanie raportów;
 • nadzorowanie i koordynowanie procesów zarządzania ryzykiem operacji finansowych (w zakresie: zmian kursów walut, spadków i wzrostów wartości akcji itp.) oraz procesów badania zgodności transakcji z danymi rynkowymi;
 • weryfikowanie warunków zawarcia transakcji, w tym ich wycenianie w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych;
 • branie udziału w tworzeniu krótko i długoterminowych strategii finansowych instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej;
 • koordynowanie uczestnictwa działu operacji finansowych w przypadku tworzenia nowych lub modyfikacji istniejących produktów i procesów dla wszystkich linii biznesowych instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej;
 • koordynowanie działań z zakresu doskonalenia procesów i procedur pod kątem tworzenia efektywnych produktów finansowych;
 • nadzorowanie realizacji i raportowania dokonanych operacji finansowych w ramach rozliczeń wewnętrznych instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej oraz rozliczeń z instytucjami zewnętrznymi (zwłaszcza w zakresie rozliczeń clearingowych);
 • kontrolowanie wewnętrznych procedur finansowych pod względem ich zgodności z prawem i regulacjami podatkowymi;
 • rekrutowanie pracowników do działu operacji finansowych zgodnie z założeniami dotyczącymi potrzeb kadrowych oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • pełnienie nadzoru nad pracą podległego personelu, w tym: motywowanie pracowników, kontrolowanie i rozliczanie efektów ich pracy;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń oraz warunków do rozwoju zawodowego;
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji z działalności działu operacji finansowych dla kierownictwa, zarządu instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej oraz dla jednostek zewnętrznych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • branie udziału w szkoleniach z zakresu zarządzania operacjami finansowymi oraz w seminariach, spotkaniach i konferencjach poświęconych zagadnieniu zarządzania w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę