Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik warsztatów szkolnych
Kod: 134503
Liczba odwiedzin: 2404
Synteza: Organizuje, koordynuje i kontroluje działalność dydaktyczno-szkoleniową oraz działalność finansową warsztatów szkolnych zgodnie z zakresem zadań przydzielonym przez dyrektora placówki; zarządza zespołem podległych pracowników; odpowiada za wyposażenie techniczne warsztatów szkolnych zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej kształcenia w zawodach; zapewnia bezpieczne warunki nauki i pracy; reprezentuje warsztaty na zewnątrz placówki.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie warsztatami szkolnymi, zgodnie z przydzielonym przez dyrektora placówki zakresem obowiązków;
 • zapewnianie wyposażenia technicznego warsztatów szkolnych zgodnie
  z warunkami realizacji kształcenia w zawodzie określonymi w podstawie programowej kształcenia w zawodach;
 • opracowywanie rocznego planu szkolenia i planu finansowego warsztatów oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • organizowanie i koordynowanie zajęć praktycznych realizowanych
  w warsztatach szkolnych;
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zajęć, zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w tym zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy w warsztacie;
 • sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nad procesem dydaktycznym obejmującego kontrolę przebiegu kształcenia praktycznego zgodnie z programem nauczania w zawodzie;
 • zarządzanie wszystkimi pracownikami warsztatów szkolnych oraz nauczycielami praktycznej nauki zawodu, w tym wnioskowanie o nagrody
  i wymierzanie kar porządkowych podległym pracownikom; wnioskowanie
  w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników warsztatów szkolnych;
 • reprezentowanie warsztatów na zewnątrz placówki zgodnie z zakresem upoważnienia udzielonego przez dyrektora placówki;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w warsztatach szkolnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę