Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik żłobka / klubu dziecięcego
Kod: 134104
Liczba odwiedzin: 2157
Synteza: Kierownik żłobka / klubu dziecięcego opracowuje, wdraża i monituje procedury i standardy świadczonych usług w celu zapewnienia właściwej rekrutacji oraz zgodnych ze standardami ustawowymi warunków bytowych, usług opiekuńczych i wychowawczych nad dziećmi w wieku do lat 3. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność żłobka / klubu dziecięcego do obowiązujących przepisów.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie bieżącą działalnością placówki;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż, ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
 • dysponowanie w ramach udzielonych uprawnień środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie;
 • sporządzanie planów pracy żłobka / klubu dziecięcego;
 • monitorowanie i oceniane zasobów przeznaczonych na świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia dzieciom, w stosunku do ich wieku potrzeb bytowych, opiekuńczych i wychowawczych;
 • ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • nadzorowanie sprawowania właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej oraz opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi uwzględniającej rozwój psychomotoryczny właściwy dla ich wieku;
 • ocenianie efektywności pracy podległych pracowników;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją standardów opieki w żłobku lub klubie dziecięcym oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie;
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia żywnościowego;
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu w żłobku/ klubie dziecięcym;
 • gospodarowanie mieniem żłobka / klubu dziecięcego, nadzór i dbałość    o mienie oraz o jego prawidłowe wykorzystywanie;
 • zarządzanie infrastrukturą (w tym ewidencja środków trwałych);
 • współpraca z rodzicami i opiekunami podopiecznych oraz zewnętrznymi partnerami;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości i analiz;
 • budowanie pozytywnego wizerunku podległej placówki;
 • reprezentowanie żłobka / klubu dziecięcego na zewnątrz.
Dodatkowe zadania zawodowe: brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę