Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik do spraw transportu rurociągowego
Kod: 132411
Liczba odwiedzin: 165
Synteza: Kierownik do spraw transportu rurociągowego odpowiada za planowanie i organizację przewozu ładunków transportem rurociągowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną, nadzoruje systemy sterowania rurociągiem; nadzoruje procesu planowania, wybór trasy oraz codzienne działania; opracowuje długoterminową wizję zapewniającą efektywność infrastruktury.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie, wdrażanie i zarządzanie przewozem ładunków transportem rurociągowym w kraju i zagranicą;
 • monitorowanie procesów transportowych;
 • kontrolowanie prowadzonych prac zgodnie z harmonogramem i dokumentacją projektową;
 • raportowanie zwierzchnikom postępu robót;
 • uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i w końcowym odbiorze robót;
 • nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z zamawiającym, podwykonawcami w celu negocjowania warunków współpracy oraz terminowego, jakościowego i efektywnego zrealizowania kontraktów prowadzenie dokumentacji, tworzenie umów, aneksów oraz nadzór nad ich realizacją;
 • akceptowanie protokołów wykonywanych robót;
 • określanie zakresu prac do wykonania zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i na bieżąco prowadzenie dokumentacji;
 • kontrolowanie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników i udzielenie im wsparci;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy m.in. z zakresu przepisów i prawa przewozowego oraz logistyki;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • współpraca z urzędami m.in. z Urzędem Dozoru Technicznego.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • realizacja zadań związanych z innymi projektami wynikająca z bieżących potrzeb;
 • pomoc przy wdrażaniu informatycznych systemów zarządzania i nadzór nad nimi;
 • uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę