Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
Kod: 131202
Liczba odwiedzin: 2005
Synteza: Kieruje działalnością przedsiębiorstwa w rybołówstwie; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe przedsiębiorstwa; odpowiada za realizację celów strategicznych; zarządza podległym zespołem.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie i zatwierdzanie krótko-, średnio- i długookresowych planów strategicznych przedsiębiorstwa;
 • opracowywanie i zatwierdzanie budżetu przedsiębiorstwa;
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych połowami ryb;
 • organizowanie i nadzorowanie odłowów i połowów różnych gatunków ryb;
 • organizowanie procesu przetwórstwa, przechowywania i transportu odłowionych ryb;
 • planowanie eksploatacji łodzi, maszyn i sprzętu wykorzystywanego w rybołówstwie, w tym planowanie i zapewnianie serwisu i przeglądów użytkowanego wyposażenia;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem jakości produkcji (jakości poławianych ryb, sposobu ich obróbki itp.);
 • monitorowanie rynków zbytu na ryby;
 • analizowanie kosztów produkcji i jej rentowności oraz kontrolowanie wydatków zgodnie z założonym budżetem przedsiębiorstwa;
 • zapewnianie transportu ryb do odbiorców;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami i odbiorcami;
 • utrzymywanie relacji z przedsiębiorstwami przetwórczymi oraz nadzorem sanitarnym;
 • rekrutowanie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorstwa oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • zarządzanie grupą podległych pracowników, w tym planowanie ich pracy, motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników w przedsiębiorstwie;
 • kontrolowanie posiadania ważnych uprawnień zawodowych przez pracowników przedsiębiorstwa;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa (w tym sprawozdań finansowych) na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w pracach związanych z połowem ryb;
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa;
 • uczestniczenie w targach i spotkaniach branżowych poświęconych tematyce rybołówstwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę