Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym
Kod: 131105
Liczba odwiedzin: 2334
Synteza: Planuje, koordynuje i nadzoruje działalność produkcyjną przedsiębiorstwa hodowlanego; nadzoruje procesy planowania, chowu, hodowli i sprzedaży zwierząt hodowlanych; opracowuje budżet przedsiębiorstwa hodowlanego; odpowiada za realizację założonych celów finansowych; zarządza pracownikami przedsiębiorstwa hodowlanego.
Zadania zawodowe:
 • sporządzenie planów produkcyjnych krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów finansowych przedsiębiorstwa hodowlanego;
 • planowanie, koordynowanie i kontrolowanie chowu i hodowli zwierząt z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i wymogów hodowli różnych gatunków zwierząt, w tym określanie wymaganych pomieszczeń hodowli zwierząt i ich wyposażania w niezbędny sprzęt techniczny;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pielęgnowania i żywienia zwierząt zgodne z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i wiekiem;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu wytwarzania, kupowanie, przechowywania, wzbogacania, porcjowania i dawkowania pasz;
 • organizowanie sprzedaży zwierząt żywych, sztuk ubitych oraz produktów zwierzęcych, takich jak: mleko, jaja, wełna, pierze itp.;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu zagospodarowywania odchodów i odpadów, odkażania pomieszczeń hodowlanych oraz dezynfekowania wyposażenia technicznego;
 • zapewnianie stałej pomocy i kontroli hodowli przez lekarza weterynarii;
 • nawiązywanie współpracy ze specjalistami i doradcami w zakresie hodowli zwierząt w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników produkcji, zatrudnianie, zwalnianie, motywowanie i ocenianie efektów pracy pracowników stałych i sezonowych;
 • zapewnianie warunków do szkolenia i rozwoju zawodowego podległych pracowników;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem jakości produkcji, w szczególności w zakresie zapobiegania chorobom zwierząt;
 • monitorowanie rynków zbytu na produkcję zwierzęcą;
 • negocjowanie i zawieranie umów z kontrahentami: dostawcami zwierząt, pasz, maszyn i urządzeń rolniczych, z przedsiębiorstwami pośredniczącymi w obrocie zwierzętami oraz z odbiorcami zwierząt;
 • analizowanie kosztów produkcji zwierzęcej i jej rentowności, w tym analizowanie wykorzystania materiałów i środków produkcji (m.in.: pasz, ściółek, leków itp.);
 • sporządzanie planów finansowych w celu opracowania budżetu przedsiębiorstwa hodowlanego oraz kontrolowania wykorzystania środków i zasobów przedsiębiorstwa;
 • kontrolowanie dokumentacji hodowlanej w zakresie zgodności ze stanem faktycznym i z obowiązującymi przepisami;
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa hodowlanego wobec instytucji zewnętrznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń dla zwierząt hodowlanych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa hodowlanego;
 • uczestniczenie w dożynkach, targach, spotkaniach i konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę