Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik w gospodarce leśnej
Kod: 131103
Liczba odwiedzin: 2213
Synteza: Prowadzi gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu; odpowiada za stan lasu; zarządza i koordynuje pracami przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; opracowuje, wdraża i kontroluje realizację planów i strategii krótko-, średnio- i długoterminowych; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, z tym reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie działania nadleśnictwa;
 • bezpośrednie zarządzanie lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji planów operacyjnych przedsiębiorstwa leśnego, w tym dokonywanie podziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne przedsiębiorstwa (na przykład: ustalanie organizacji nadleśnictwa, w tym dokonywanie podziału na leśnictwa w sposób zapewniający leśniczym prawidłowe wykonywanie zadań gospodarczych);
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności leśniczych, pracowników szkółek leśnych, pracowników wyrębu lasu, pracowników transportu itp.;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac leśnych (obejmujących m.in.: zbiory, przechowywanie i przygotowanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję szkółkarską, planowanie, prace odnowieniowe w drzewostanie leśnym, prowadzenie akcji zalesieniowych i zadrzewieniowych, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów, stosowanie środków zapobiegania i przeciwdziałania chorobom i pożarom drzewostanów, pozyskiwanie i zrywkę drewna itp.);
 • planowanie i koordynowanie działań podwykonawców prac leśnych;
 • sporządzanie planów zalesienia i potwierdzanie wykonania zalesienia zgodnie z planem;
 • tworzenie strategii cenowej dla klientów przedsiębiorstwa leśnego oraz opracowywanie ofert usług leśnych dla klientów;
 • sprawowanie bieżącej kontroli zarządczej nad wynikami finansowymi przedsiębiorstwa leśnego;
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przy pracach leśnych;
 • inicjowanie i nadzorowanie procesów rozwoju zawodowego podległych pracowników przedsiębiorstwa leśnego, zwłaszcza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
 • organizowanie i nadzorowanie procesów inwentaryzacji zasobów leśnych;
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa leśnego i kosztami operacyjnymi w sposób zapewniający minimalizację ponoszonych kosztów i maksymalizację przychodów;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa leśnego wobec instytucji i kontrahentów zewnętrznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów prawa (w szczególności posiadania odpowiednich uprawnień przez pracowników), zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • dbanie o dobry wizerunek Lasów Państwowych lub reprezentowanej firmy;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • udzielanie właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa pomocy dotyczącej doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej oraz odpłatne udostępnianie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego;
 • uczestniczenie w spotkaniach, targach i konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę