Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator żurawia wieżowego
Kod: 834317
Liczba odwiedzin: 2331
Synteza:
Operator żurawia wieżowego przemieszcza tym urządzeniem ładunki w pracach przeładunkowych, montażowych i transportowych.
Praca operatora żurawia wieżowego to zespół działań, których celem jest bezpieczne przemieszczanie ładunków w obrębie składowisk, miejsc robót lub środków transportu. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy żurawiem operator zapoznaje się z technologią robót, w realizacji których ma uczestniczyć, sprawdza stan oznaczeń i napisów ostrzegawczych, ocenia warunki atmosferyczne i otoczenia, bada stan miejsca posadowienia żurawia oraz kontroluje stan techniczny urządzenia i osprzętu. Po włączeniu zasilania kontroluje funkcjonowanie ruchów roboczych, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających. W trakcie pracy za pomocą urządzeń sterowniczych operator podnosi, przemieszcza i opuszcza ładunek, nadzorując parametry pracy żurawia i obserwując otoczenie (innych pracowników, obiekty). Podczas manewrowania ładunkiem operator współpracuje z hakowym i sygnalistą. Po zakończonej pracy operator pozostawia żuraw w pozycji zgodnej z instrukcją obsługi, uwzględniając warunki otoczenia i prawdopodobieństwo kolizji z innymi urządzeniami, znajdującymi się w otoczeniu żurawia wieżowego, ocenia stan techniczny żurawia i osprzętu oraz, jeżeli takie są wewnętrzne procedury, dokonuje wpisu do dziennika obsługi codziennej.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem instrukcji obsługi, przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • dobieranie technologii wykonywanych robót;
  • ocenianie warunków atmosferycznych i środowiska pracy żurawia;
  • kontrolowanie stanu technicznego urządzenia i osprzętu;
  • dobieranie właściwych narzędzi pracy i osprzętu;
  • kontrolowanie funkcjonowania ruchów roboczych, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających;
  • obsługiwanie urządzeń sterowniczych;
  • kontrolowanie bezpieczeństwa wykonywanych prac przeładunkowych, w tym wykonywanie manewrów zgodnych z instrukcjami sygnalisty;
  • odbieranie i składowanie wyrobów i materiałów w wyznaczonych strefach;
  • przekazywanie żurawia operatorowi kolejnej zmiany lub zakończenie pracy żurawiem.
Kandydat do pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego powinien posiadać dobry stan zdrowia i uprawnienia do wykonywania zawodu, w tym wypadku zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, potwierdzającego znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych oraz umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi żurawia wieżowego. Zaświadczenie uprawnia do obsługi żurawi wieżowych oraz szybkomontujących i jest wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zakres uprawnień może być ograniczony do rodzaju, typu lub udźwigu urządzenia i dotyczyć np. cech konstrukcyjnych, przeznaczenia czy modelu żurawia. Ze względu na przeznaczenie i cechy konstrukcyjne żurawie wieżowe mogą być sklasyfikowane jako specjalistyczne urządzenia techniczne, a od operatora mogą być wymagane uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Wojskowy Dozór Techniczny.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top