Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator sprzętu ciężkiego
Kod: 834204
Liczba odwiedzin: 3377
Synteza:
Operator sprzętu ciężkiego wykonuje roboty ziemne, budowlane i drogowe, sterując maszynami lub innymi urządzeniami mechanicznymi.
Zawód operator sprzętu ciężkiego jest określeniem ogólnym dla operatorów wielu różnych maszyn i urządzeń, a co się z tym wiąże – posiadających różne uprawnienia operatorskie. Operator sprzętu ciężkiego pracuje na budowach, w terenie zamkniętym lub otwartym, sterując maszyną roboczą w różnych warunkach terenowych i technologicznych w następujących gałęziach gospodarki: budownictwo, kopalnictwo odkrywkowe i skalne. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych występują w trzech grupach, a mianowicie: maszyny do robót ziemnych (koparki jednonaczyniowe, koparko-ładowarki, koparko-spycharki, koparki wielonaczyniowe, koparki drenarskie, koparki wielonaczyniowe łańcuchowe, spycharki, równiarki, zgarniarki, ładowarki jednonaczyniowe, pogłębiarki jednoczerpakowe pływające, pogłębiarki wieloczerpakowe pływające, pogłębiarki ssące śródlądowe, palownice, kafary, młoty spalinowe, urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania, wiertnice do kotwi, wiertnice poziome z zasilaczem hydraulicznym, świdroustawiacze słupów, maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych); maszyny do robót drogowych (zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych, repavery i remixery, remontery nawierzchni, recyklery, frezarki do nawierzchni dróg, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, maszyny do stabilizacji gruntów, walce drogowe, odśnieżarki mechaniczne); maszyny różne i inne urządzenia techniczne (wielozadaniowe nośniki osprzętów, wyładowarki wagonów, lokomotywki wąskotorowe, maszyny do oczyszczania i izolacji rurociągów, betoniarki, pompy do mieszanki betonowej). Wszystkie wymienione maszyny i urządzenia należy traktować jako odrębne stanowiska pracy operatora sprzętu ciężkiego, natomiast grupy maszyn jako obszary występowania zawodu. Podstawą prawną, zgodnie z którą operator maszyn roboczych może wykonywać swój zawód po spełnieniu odpowiednich warunków, są aktualnie obowiązujące przepisy. Do obowiązków operatora sprzętu ciężkiego pracującego w określonych warunkach środowiskowych i technologicznych należy organizacja stanowiska pracy, wykonywanie obsługi technicznej i przygotowywanie maszyn i urządzeń technicznych do prac ziemnych i budowlanych, wykonywanie robót drogowych, ziemnych i budowlanych zgodnie z dokumentacją i we współpracy z innymi maszynami, sterowanie i nadzorowanie pracy linii technologicznych zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych, produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, mieszanek bitumicznych i innych. Operator sprzętu ciężkiego może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą po spełnieniu określonych warunków prawnych.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie stanowiska pracy maszyny w określonych warunkach środowiskowych i technologicznych zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
 • wykonywanie obsługi technicznej codziennej, handlowej i transportowej;
 • wykonywanie robót drogowych, ziemnych, budowlanych, sterując maszyną lub urządzeniem technicznym wg ustalonych procesów technologicznych;
 • wykonywanie robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie budowy;
 • wykonywanie remontów nawierzchni drogowej;
 • przygotowywanie osprzętu roboczego maszyny do określonych prac ziemnych i budowlanych;
 • wykonywanie robót drogowych lub ziemnych we współpracy z innymi maszynami;
 • wykonywanie regulacji układów i elementów maszyn;
 • analizowanie dokumentacji budowy pod względem uzbrojenia terenu, technologii wykonania i harmonogramu realizacji prac budowlanych, ziemnych, drogowych;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacji maszyny;
 • sterowanie i nadzorowanie pracy linii technologicznych zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych; produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw; produkcji mieszanek bitumicznych;
 • przygotowywanie zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych, mas bitumicznych, produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.
Osoby użytkujące sprzęt ciężki to osoby pełnoletnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub gimnazjalnym, podstawowym, po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, oraz posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii, jeśli operator obsługuje maszyny samojezdne włączające się do ruchu drogowego (koparki, zgarniarki, równiarki i in.). Maszyny robocze powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez uprawnioną komisję. Coraz częściej przydatna staje się umiejętność obsługi komputera (wpisywanie danych i kontrolowanie pracy sterowanych komputerowo wytwórni mas betonowych i asfaltowych).
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top