Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierowca ciągnika siodłowego
Kod: 833202
Liczba odwiedzin: 11262
Synteza:
Kierowca ciągnika siodłowego prowadzi pojazdy samochodowe, z wyjątkiem autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, przeznaczone do transportu drogowego, przewożąc nimi różnego rodzaju ładunki w komunikacji krajowej i zagranicznej.
Podstawowym wymaganiem wykonywania zawodu kierowcy ciągnika siodłowego jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i ukończenie szkolenia okresowego. Głównym celem pracy kierowcy ciągnika siodłowego jest bezpieczny transport przewożonych ładunków. Dlatego kierowca musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym, przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny kierowanego zestawu pojazdów. Kierowca powinien przed jazdą wykonać podstawowe czynności obsługi pojazdu w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy. Do czynności tych należy: przygotowanie miejsca pracy oraz sprawdzenie stanu paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu technicznego ogumienia, stanu oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego warunkującego bezpieczne wykonywanie zadań przewozowych oraz zabezpieczanie ładunku przed przemieszczaniem się. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych ładunków oraz innych użytkowników drogi. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Uczestnicząc w ruchu drogowym, kierowca ciągnika siodłowego jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Przewozi ładunki na wyznaczonych trasach w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Nadzoruje prawidłowość rozmieszczenia ładunku na ciągniku siodłowym i naczepie, tak aby nie dochodziło do przeciążenia poszczególnych osi pojazdu, dopilnowuje właściwego zabezpieczenia ładunku lub sam dokonuje czynności załadunku i rozładunku oraz jego zabezpieczenia. W uzgodnieniu z pracodawcą i/lub nadawcą dokonuje nadzoru nad załadunkiem i rozładunkiem towarów lub sam wykonuje te czynności. Zna zasady i warunki załadunku oraz przewozu określonych rodzajów ładunków, np. ładunków niebezpiecznych, płynów, gazów, artykułów spożywczych itp. Załatwia czynności administracyjne, w szczególności związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów, odprawami granicznymi, celnymi, sanitarnymi oraz wypełnia i przechowuje dokumentację związaną z przewożonym ładunkiem.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy ciągnika siodłowego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz innych dotyczących transportu drogowego;
 • przygotowywanie ciągnika siodłowego bez naczepy i z naczepą do jazdy oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych do wykonania transportu;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu ciągnika siodłowego;
 • kierowanie ciągnikiem siodłowym;
 • zabezpieczanie ciągnika siodłowego przed uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane oraz zabezpieczenie ciągnika siodłowego i przewożonego ładunku przed kradzieżą;
 • nadzorowanie załadunku i rozładunku w celu zapewnienia równomiernego rozmieszczenia ładunku;
 • nadzorowanie załadunku określonej grupy lub rodzajów ładunku na odpowiedni pojazd przystosowany do tego rodzaju ładunku;
 • zabezpieczanie przewożonego na naczepie ładunku przed zniszczeniem oraz przemieszczaniem się w czasie jazdy;
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
 • prowadzenie dokumentacji przewozu oraz dokumentacji ciągnika siodłowego;
 • wykonywanie czynności obsługowych oraz usuwanie drobnych usterek ciągnika siodłowego i naczepy.
Przepisy nie określają minimalnego wykształcenia dla kierowcy ciągnika siodłowego, jednakże preferowana jest zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: 723103 Mechanik pojazdów samochodowych, 771203 Elektromechanik pojazdów samochodowych lub ukończony kurs nauki jazdy na prawo jazdy kategorii C+E. Musi posiadać prawo jazdy kategorii C+E lub, w przypadku kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, prawo jazdy kategorii C1+E. Obowiązkowe jest ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej, a w dalszej pracy wymagane są zaświadczenia o udziale w szkoleniach okresowych, ukończonych kursach specjalistycznych oraz kursach związanych z przewozem ładunków specjalnych, na przykład: niebezpiecznych – ADR, nienormatywnych, przewozu ładunków łatwo psujących się, żywych zwierząt itp. organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe. Do pracy w transporcie międzynarodowym niezbędna jest znajomość języka obcego w stopniu podstawowym (komunikatywnym).
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top