Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń sorpcyjnych
Kod: 813136
Liczba odwiedzin: 1733
Synteza: Prowadzi i nadzoruje procesy: absorpcji, chemisorpcji, adsorpcji i desorpcji w celu wydzielenia z mieszanin substancji będących produktami właściwymi, ubocznymi lub zanieczyszczeniami oraz otrzymywania roztworów gazów w cieczach, stosując zróżnicowaną aparaturę o działaniu ciągłym lub okresowym, często półautomatyczną lub automatyczną.
Zadania zawodowe: dozowanie lub doprowadzanie cieczy, ciał stałych i gazów do aparatury sorpcyjnej o działaniu ciągłym lub okresowym oraz ich odprowadzanie po zakończeniu procesów;
uruchamianie i zatrzymywanie mieszadeł mechanicznych z napędem elektrycznym w niektórych urządzeniach;
chłodzenie lub ogrzewanie aparatury sorpcyjnej przez doprowadzanie odpowiednio mediów chłodzących lub grzejnych oraz ich odprowadzanie;
obsługiwanie urządzeń próżniowych i ciśnieniowych oraz pomp;
prowadzenie i nadzorowanie, w warunkach określonych w instrukcji, procesu absorpcji i chemisorpcji w kolumnach, skruberach, turylach i innej aparaturze absorpcyjnej, działającej w sposób ciągły lub okresowy, również automatycznej, w celu pochłonięcia określonego składnika mieszaniny gazowej lub czystego gazu w cieczy absorpcyjnej, tj. otrzymania roztworu tego gazu w cieczy lub oczyszczenia gazu;
prowadzenie i nadzorowanie procesu adsorpcji w zróżnicowanej aparaturze, w tym w kolumnach wypełnionych stałym adsorbentem, celem adsorpcji gazów (odzysku gazów i par cieczy), lub w aparatach chemicznych i filtrach, celem adsorpcji zanieczyszczeń barwnych i smolistych z roztworu na powierzchni adsorbenta - oczyszczanie roztworów;
prowadzenie i nadzorowanie procesu desorpcji gazu z roztworu w różnorodnej aparaturze, najczęściej w typowym aparacie reakcyjnym, celem wydzielenia składnika gazowego z mieszaniny reakcyjnej lub z roztworu;
prowadzenie i nadzorowanie procesu desorpcji gazu lub par cieczy z powierzchni adsorbenta, najczęściej w kolumnach adsorpcyjnych, celem odzyskania składnika gazowego lub pary cieczy uprzednio zaadsorbowanych na adsorbencie;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów sorpcyjnych;
pobieranie próbek i przekazywanie ich do analizy;
wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart prowadzenia procesów;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym aparatury sorpcyjnej; przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

partners

shortcut-links

 go-to-top