Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
Kod: 813119
Liczba odwiedzin: 4457
Synteza: Obsługuje i nadzoruje aparaty, instalacje i urządzenia służące do produkcji jednoskładnikowych nawozów sztucznych azotowych, fosforowych i potasowych oraz nawozów wieloskładnikowych, zgodnie z instrukcjami technologicznymi i ruchowymi oraz obowiązującymi procedurami, przestrzegając przepisów bhp i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i nadzorowanie zróżnicowanych instalacji do produkcji nawozów azotowych z surowców gazowych i ciekłych (amoniak, dwutlenek węgla, kwas azotowy), wyposażonych w aparaty do przeprowadzania reakcji chemicznych (reaktory, autoklawy), sprężarki, chłodnice, kolumny destylacyjne, wyparki, suszarki i inne urządzenia;
- obsługiwanie i nadzorowanie zróżnicowanych aparatów i urządzeń (np. mieszalników, komór reakcyjnych, pieców, rozdrabniaczy surowców i produktów) stosowanych przy produkcji nawozów fosforowych jedno-, dwu- i wieloskładnikowych, otrzymywanych z surowców naturalnych (fosforytów i apatytów) w wyniku reakcji z kwasami (siarkowym, fosforowym) lub obróbki termicznej - stapiania z sodą i krzemionką, albo otrzymywanych w wyniku reakcji chemicznych określonych związków azotu, fosforu i potasu;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stosowanych przy produkcji nawozów potasowych z surowców naturalnych (sylwinitu, karnalitu, soli twardej), służących do wyodrębniania z nich chlorku potasu metodą krystalizacji, flotacji czy ługowania oraz do suszenia produktów;
- obsługiwanie i nadzorowanie mieszalników w procesie wytwarzania dwuskładnikowych mieszanin nawozów;
- obsługiwanie i nadzorowanie różnego rodzaju urządzeń służących do granulowania nawozów;
- kontrolowanie i regulowanie, w tym z pulpitu sterowniczego, dozowania czy przepływu surowców oraz parametrów procesowych zgodnie z instrukcją technologiczną;
- obserwowanie stanu technicznego aparatury, instalacji i urządzeń utrzymywanych w ruchu ciągłym;
- kontrolowanie sprawności pracy urządzeń pomocniczo-produkcyjnych, np. pomp, sprężarek powietrza, wentylatorów, wag, przenośników, odpylaczy;
- pobieranie prób do badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu produkcji;
- utrzymywanie porządku i czystości w otoczeniu aparatów i urządzeń produkcyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top