Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do produkcji papy
Kod: 813102
Liczba odwiedzin: 1777
Synteza: Obsługuje wielooperacyjną maszynę do produkcji papy, wykonującą takie operacje, jak: rozwijanie taśmy nośnej, powlekanie taśmy masą impregnacyjną, chłodzenie i posypywanie posypką oraz zwijanie papy w rulony.
Zadania zawodowe: ocenianie przydatności do produkcji papy różnego rodzaju taśm nośnych pod względem gramatury, wytrzymałości na rozerwanie, stopnia zawilgocenia oraz posypek mineralnych pod względem na uziarnienia i stopnia zanieczyszczenia;
zakładanie bel taśmy nośnej na stojak rozwijający maszyny oraz łączenie jej końcówek z taśmą znajdującą się w urządzeniu;
obsługiwanie wanienki impregnacyjnej w celu nasycenia i powlekania taśmy nośnej impregnatem przy produkcji papy smołowej lub asfaltowej;
obsługiwanie zasobników urządzeń posypowych przez regulowanie ich zasilania oraz szybkości posypywania dwustronnego zaimpregnowanej i powleczonej masą powłokową taśmy nośnej;
obsługiwanie maszyny do produkcji papy przez: nastawianie szybkości obwodowych walców ciągnących w celu zapewnienia równomiernego posuwu taśmy, regulowanie szybkości dozowania mas papowych do wanien, regulowanie dopływu pary do urządzeń grzewczych wanien oraz urządzeń suszarniczych i doimpregnowujących;
usuwanie przyczyn zakłóceń technologicznych, jak: zrywanie taśmy nośnej, pienienie się masy w wannach;
ocenianie wizualne jakości wyprodukowanej papy pod względem zaimpregnowania, dokładności posypania posypką i zwinięcia w rulony;
współdziałanie w bieżących i okresowych remontach maszyny oraz prowadzenie jej konserwacji zgodnie z instrukcją;
koordynowanie pracy pracowników obsługujących poszczególne podzespoły maszyny;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej obsługiwanej maszyny i urządzeń do produkcji papy;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., stosowanie właściwej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.

partners

shortcut-links

 go-to-top