Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń walcowni
Kod: 812114
Liczba odwiedzin: 1866
Synteza: Steruje urządzeniami głównymi i pomocniczymi ciągu walcowniczego, takimi jak: walcarki, rozwijarki, przewijarki, rolki podające, w procesie walcowania stali i metali nieżelaznych, z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej.
Zadania zawodowe: sprawdzanie stanu technicznego urządzeń głównych i pomocniczych ciągu walcowniczego;
nadzorowanie poprawności działania urządzeń walcowniczych: przesuwaczy, liniałów, kątowników, manipulatorów nożyc, transporterów łańcuchowych i samotoków;
nadzorowanie poprawności działania i regulacja walcarek i ich podzespołów;
koordynowanie z kabiny sterowniczej współdziałania walcarek w ciągu walcowniczym z urządzeniami pomocniczymi;
dobieranie prędkości walcowania w poszczególnych klatkach walcowniczych;
regulowanie wielkości pętli zgodnie z ustaleniami technologicznymi;
ustawianie i regulowanie naciągów walcowanego pasma pomiędzy poszczególnymi klatkami walcowniczymi;
sprawdzanie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
odczytywanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i bieżące korygowanie ustawienia walców;
nastawianie wielkości nacisku, temperatury, prędkości przesuwu, w zależności od rodzaju materiału, zgodnie z wymogami technologicznymi;
kontrolowanie wymiarów i jakości odwalcowanego pasma;
kontrolowanie poprawności pracy obiegu smarowania i chłodzenia urządzeń walcowniczych;
koordynowanie pracy z pozostałymi operatorami urządzeń walcowniczych;
wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości pracy urządzeń walcowniczych i sprzętu pomocniczego;
wykrywanie wad materiałowych na powierzchni wsadu;
określanie stopnia zużycia wykrojów i przydatności walców do dalszej eksploatacji;
dokonywanie wymiany walców i zmiany wykrojów;
czyszczenie oraz konserwowanie maszyn i urządzeń walcowni;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.

partners

shortcut-links

 go-to-top