Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik prac podwodnych
Kod: 754101
Liczba odwiedzin: 2190
Synteza: Kieruje pracami podwodnymi oraz zespołem pracowników, w tym nurków, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych ustawach i rozporządzeniach; przeprowadza oceny ryzyka zawodowego i informuje o nim osoby wykonujące prace podwodne; zapewnia środki bezpieczeństwa podczas pracy pod powierzchnią wody i ewentualną pomoc medyczną; prowadzi dziennik prac podwodnych; zapewnia sprawność używanego podczas pracy sprzętu; opracowuje i stosuje bezpieczne procedury prac podwodnych.
Zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego w miejscu zamierzonego wykonywania prac podwodnych oraz informowanie osób wykonujących prace podwodne o ryzyku zawodowym i zastosowanych środkach zmniejszających ryzyko;
 • opracowywanie i stosowanie bezpiecznych procedur prac podwodnych;
 • stosowanie sprzętu nurkowego i wyposażanie bazy prac podwodnych odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac;
 • kierowanie do pracy pod powierzchnią wody nurka o wymaganych uprawnieniach zawodowych i zapewnienie jego asekuracji przez drugiego nurka będącego w gotowości do udzielenia w każdej chwili niezbędnej pomocy;
 • zapewnienie utrzymywania w stanie sprawności technicznej sprzętu nurkowego, urządzeń technicznych i wyposażenia bazy prac podwodnych,
  w tym zapewnienie stałej obsługi przez operatora systemów nurkowych urządzeń doprowadzających czynnik oddechowy (jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj zastosowanego sprzętu nurkowego);
 • organizowanie przeglądów, wymiany i napraw sprzętu;
 • prowadzenie dziennika prac podwodnych;
 • dokonywanie w książeczce nurka zapisów o czasie przebywania pod powierzchnią wody lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego;
 • zapewnianie nurkowi podstawowej opieki medycznej przez lekarza,
  a w przypadku wystąpienia nagłej dekompresji zapewnianie bezzwłocznego transportu nurka do miejsca, gdzie będzie można udzielić mu specjalistycznej pomocy medycznej;
 • przygotowywanie i prowadzenie prac podwodnych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych ustawach i rozporządzeniach;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

partners

shortcut-links

 go-to-top