Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator pras kuźniczych
Kod: 722103
Liczba odwiedzin: 2658
Synteza:
Operator pras kuźniczych wykonuje wyroby z metali w procesach kucia matrycowego na prasach kuźniczych.
Operator pras kuźniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy operatora pras kuźniczych jest wytwarzanie odkuwek ze stali i metali kolorowych w procesach kucia matrycowego na prasach kuźniczych. Operator instaluje na prasie kuźniczej oprzyrządowanie (zgodne z dokumentacją technologiczną), przygotowuje je do pracy, ustawia maszynę, pobiera materiał, wykonuje odkuwkę próbną i wstępnie ocenia jakość, ewentualnie koryguje nastawy maszyny i oprzyrządowania, po czym rozpoczyna zaplanowaną produkcję. W czasie pracy operator kontroluje parametry jakościowe odkuwek takie jak: wymiary, przesadzenie, nieprawidłowe wypełnienie wykrojów, niedokucie, nadmierną pozostałość wypływki, zakucia, wykrzywienia, poprawność okrawania i dziurowania. Obowiązkiem operatora jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie przepisów BHP związanych z zabudową oprzyrządowania na prasie, kuciem, wymianą oprzyrządowania kuźniczego. Operator pras kuźniczych jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm jakościowych, prawidłową obsługę i eksploatację maszyn i oprzyrządowania. Jego obowiązkiem jest bezzwłoczne informowanie przełożonych lub służb technicznych o wszelkich nieprawidłowościach w pracy maszyny i oprzyrządowania.
Zadania zawodowe:
 • dobieranie narzędzi zgodnie z dokumentacją procesu kucia;
 • instalowanie narzędzi na prasie kuźniczej;
 • ustawianie i regulacja maszyny i narzędzi zgodnie z wymogami procesu technologicznego;
 • wykonywanie odkuwek próbnych;
 • ocenianie zgodności detalu próbnego z dokumentacją techniczną;
 • wykonywanie korekty parametrów po analizie odkuwek próbnych;
 • wytwarzanie odkuwek zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • eksploatowanie pras kuźniczych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;
 • czyszczenie i konserwowanie narzędzi kuźniczych;
 • prowadzenie dokumentacji produkcyjnej kucia;
 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Pracę w zawodzie operatora pras kuźniczych może wykonywać osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe w kierunkach mechanicznych. Możliwe jest również przyuczenie do zawodu i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów szkoły zawodowej w zawodzie 722101 Kowal. Osoba pracująca w zawodzie operatora pras kuźniczych powinna brać udział w specjalistycznych kursach/szkoleniach organizowanych przez producentów maszyn/narzędzi oraz organizacje branżowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top