Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator robotów spawalniczych
Kod: 721202
Liczba odwiedzin: 2301
Synteza:
Operator robotów spawalniczych nadzoruje pracę automatów spawalniczych.
Operator robotów spawalniczych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Użytkuje urządzenia automatyzujące procesy spawania w celu maksymalizacji wydajności pracy. Organizuje i obsługuje stanowisko pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań. Sprawdza stan części, podzespołów i zespołów automatów spawalniczych w celu określenia stopnia zużycia elementów składowych urządzenia. Ustawia parametry spawania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dozoruje pracę automatów spawalniczych podczas spawania elementów. Obsługuje urządzenia pomocnicze używane przy spawaniu na robotach spawalniczych. Posiada umiejętność doboru parametrów spawania oraz potrafi dobierać materiały dodatkowe. Wykonuje rozruch oraz wyłączanie robotów spawalniczych. Nastawia aparaturę automatyki elektrycznej i mechanicznej w robotach spawalniczych, wykrywa przyczyny wadliwej pracy robotów spawalniczych oraz usuwa drobne usterki. Nadzoruje pracę robotów spawalniczych. Obsługuje przyrządy i aparaturę pomiarową do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych spoin. Przestrzega przepisów BHP i ochrony ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie wyposażenia technicznego stanowiska oraz sprzętu i środków ochrony indywidualnej operatora robotów spawalniczych;
  • przygotowywanie elementów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcjami technologicznymi spawania);
  • stosowanie narzędzi będących na wyposażeniu dodatkowym i specjalnym robota spawalniczego;
  • nadzorowanie pracy robota spawalniczego podczas spawania;
  • wykonywanie cięcia metali z użyciem robota spawalniczego oraz sprawdzanie poprawności wykonanych operacji;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Osoba wykonująca zawód operatora robotów spawalniczych powinna mieć specjalne kwalifikacje zgodne z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi personelu spawalniczego. Podstawowymi warunkami są: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum gimnazjalne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w odpowiednim zakresie. Pożądane jest posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego o kierunkach mechanicznych. Prace z wykorzystaniem robotów spawalniczych powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia” albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książkę spawacza”, wystawione w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top