Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Administrator nieruchomości
Kod: 333403
Liczba odwiedzin: 25594
Synteza:
Administrator nieruchomości wykonuje czynności pomocnicze związane z zarządzaniem nieruchomością powierzoną jego pieczy przez zarządcę lub właściciela nieruchomości.
Administrator nieruchomości dozoruje stan techniczny urządzeń i instalacji obiektu budowlanego i jego otoczenia, powierzonych jego pieczy przez zarządcę lub właściciela. Może uczestniczyć z polecenia zarządcy nieruchomości lub właściciela w okresowych, obligatoryjnych kontrolach stanu technicznego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Wspiera zarządcę nieruchomości w zapewnieniu dostaw niezbędnych mediów. Obserwuje prace realizowane na terenie administrowanej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia zjawisk niekorzystnych informuje swego bezpośredniego przełożonego. Współpracuje z zarządcą nieruchomości lub właścicielem przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Odpowiada za czystość, porządek i stan bezpieczeństwa w administrowanym budynku. Współpracuje z księgowością lub bezpośrednim przełożonym przekazując dane potrzebne do rozliczania czynszu, zaliczek na opłaty i opłat za realizowane usługi: stany wodomierzy, liczników energii elektrycznej, ciepłomierzy. Wykonuje prace pomocnicze, jak prowadzenie dokumentacji administrowanych budynków, dokonywanie rozliczeń, nadzorowanie usuwania awarii i usterek, opracowywanie danych do projektu planu rzeczowo-finansowego robót i usług. Współpracuje z mieszkańcami w zakresie realizacji zadań zleconych przez przełożonych. Gromadzi informacje zgłaszane przez osoby zatrudnione w obsłudze obiektu oraz mieszkańców budynku i przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu.
Zadania zawodowe:
  • nadzorowanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach;
  • sporządzanie wzorów dokumentów i przekazywanie ich do akceptacji przełożonym;
  • prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości;
  • przygotowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych;
  • kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonanych w budynkach przez podwykonawców;
  • współpracowanie z najemcami, przełożonym, podwykonawcami, administracją, urzędami i innymi służbami w zakresie obsługi nieruchomości;
  • kontrolowanie poprawności sporządzania i realizowania umów (najmu, z serwisami/podwykonawcami);
  • nadzorowanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek technicznych;
  • przygotowywanie informacji, zestawień i danych do planów budżetowych (finansowych);
  • nadzorowanie stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.
Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w zawodzie administratora nieruchomości powinny posiadać wykształcenie średnie (wskazany kierunek ekonomiczny). Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby posiadające potwierdzoną co najmniej dwuletnią praktykę w zawodzie. Administrator powinien mieć ukończony kurs na administratora nieruchomościami i świadectwo potwierdzające jego kwalifikacje do administrowania nieruchomością. Administrator powinien mieć zdolność do czynności prawnych. Wskazane jest, aby administrator miał opanowany język obcy na poziomie podstawowym np. angielski.

partners

shortcut-links

 go-to-top