Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)
Kod: 333109
Liczba odwiedzin: 2778
Synteza: Zajmuje się nadzorowaniem działalności przedsiębiorstw w zakresie wykonywania procedur służących zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych; odpowiada za sprawowanie nadzoru w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu, uwzględniania przepisów prawnych oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców; podejmuje działania na rzecz stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.
Zadania zawodowe:
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów i procedur regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
  • wykonywanie procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z transportem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
  • szkolenie pracowników w zakresie zachowania bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, w tym w zakresie przepisów regulujących to postępowanie;
  • kontrolowanie, czy pracownicy związani z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych posiadają szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
  • wdrażanie planów bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
  • wprowadzanie prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i wydarzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom, a także procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku;
  • prowadzenie dochodzeń oraz sporządzanie raportów na temat wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
  • wprowadzanie odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
  • prowadzenie doradztwa w zakresie czynności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla lokalnych władz z działalności tego przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top