Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dealer aktywów finansowych
Kod: 331101
Liczba odwiedzin: 3068
Synteza: W imieniu i na rzecz własnego banku lub instytucji finansowej zawiera transakcje na rynku finansowym z bankami centralnymi, komercyjnymi, inwestycyjnymi, instytucjami finansowymi i innymi klientami; zarządza aktywami i pasywami oraz płynnością finansową banku lub instytucji finansowej, w celu zwiększenia dochodu lub w przypadku banku centralnego - realizacji polityki pieniężnej.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie operacji rynku pieniężnego, tj. przyjmowanie i rozmieszczanie środków w formie depozytów, zawieranie transakcji swap, forward against forward, FRA, dokonywanie operacji typu repo i reverse repo itp., w celu maksymalizacji dochodu oraz zabezpieczenia się przed ryzykiem niekorzystnej zmiany stóp procentowych;
przeprowadzanie operacji w papierach wartościowych i pochodnych;
przeprowadzanie operacji walutowych (arbitrażowych), tj. kupno/sprzedaż walut (z dostawą natychmiastową oraz terminowych), w celu utrzymania właściwej struktury walutowej i uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu operacji spekulacyjnych;
przeprowadzanie operacji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, takich jak: opcje, futures, transakcje terminowe;
analizowanie i prognozowanie zmian na rynkach finansowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top