Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kapitan żeglugi śródlądowej
Kod: 315206
Liczba odwiedzin: 2264
Synteza: W imieniu właściciela kieruje statkiem; nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z eksploatacją statku, w zakresie przewozu pasażerów i ładunku, pracy załogi i bezpieczeństwa żeglugi.
Zadania zawodowe: dbałość o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, konserwację, wygląd zewnętrzny i stan sanitarny;
czuwanie nad należytym zaopatrzeniem statku w paliwo, smary i wodę;
kierowanie pracami za- i wyładunkowymi;
organizowanie pracy załogi;
kontrola dokumentów załogi, zgodności kwalifikacji z pełnionymi funkcjami oraz ważności tych dokumentów;
przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez załogę przepisów bhp, przepisów dotyczących odpraw granicznych oraz uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
czuwanie nad aktualnością i przechowywaniem dokumentów statku;
sterowanie statkiem, wykonywanie manewrów oraz nadzór nad sterowaniem statkiem przez innych członków załogi;
nadzór nad bezpieczeństwem pasażerów, załogi, statku i ładunku;
współpraca ze służbami armatora w zakresie eksploatacji i remontów statku;
przygotowywanie dokumentów załogi, statku i ładunku do odpraw granicznych;
reprezentowanie nadawcy ładunku podczas odpraw granicznych;
dokonywanie opłat za korzystanie ze śluz i kanałów, przekazywanie ładunku w porcie docelowym, rozliczanie i wypłacanie załodze diet zagranicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji kierownika zimowiska (zimowego postoju statków), kierownika koszarki (hotelu pływającego), przystani itp.;
pełnienie nadzoru nad kilkoma statkami na postoju;
pełnienie funkcji pilota, w zależności od posiadanych uprawnień;
pełnienie funkcji kierownika maszyn, jeżeli posiada dodatkowe kwalifikacje.

partners

shortcut-links

 go-to-top