Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Osoby dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym
Kod: 312101
Liczba odwiedzin: 1720
Synteza: Organizuje i nadzoruje roboty w ciągu technologicznym odkrywkowego wydobywania kopaliny.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie i ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań produkcyjnych składających się na proces technologiczny odkrywkowego wydobywania kopalin zgodnie z zatwierdzoną do użytku technologią
  i obowiązującymi przepisami prawa górniczego;
 • organizowanie i kontrolowanie przebiegu pracy podległych pracowników odkrywkowego zakładu górniczego;
 • planowanie i nadzorowanie odkrywkowych robót górniczych wykonywanych przez podległych pracowników działu wydobywczego lub innych działów;
 • dobieranie maszyn, urządzeń, materiałów, oraz środków i sprzętu strzałowego z uwzględnieniem rodzaju wydobywanej kopaliny, jakości złoża, warunków geologicznych i hydrogeologicznych, pory roku, skali wydobycia, warunków finansowych przedsiębiorstwa itp.;
 • bezpośrednie nadzorowanie podległych pracowników działu wydobywczego kopalni odkrywkowej w przypadku wykonywania przez nich prac szczególnie niebezpiecznych;
 • zapewnianie bezpieczeństwa pracowników działu wydobywczego lub innych działów kopalni odkrywkowej;
 • kontrolowanie posiadania przez osoby zatrudnione znaczków kontrolnych lub innych identyfikatorów uprawniających do przebywania na terenie kopalni odkrywkowej;
 • nadzorowanie i wykonywanie odkrywkowych robót górniczych oraz kontrolowanie parametrów technicznych procesów wydobywczych w kopalni odkrywkowej, w tym: robót przygotowawczych, zabezpieczania odkrywki przed napływem wód, robót udostępniających, robót wydobywczych itp.;
 • nadzorowanie i wykonywanie robót związanych z zabezpieczaniem odkrywkowych wyrobisk górniczych;
 • dokumentowanie wykonanych prac górniczych po zakończonej zmianie;
 • wykonywanie zadań w ścisłej współpracy z kierownikiem lub zastępcą kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego;
 • przestrzeganie przepisów ergonomii, bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie wizerunku zakładu.

partners

shortcut-links

 go-to-top