Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler stanu technicznego pojazdów
Kod: 311503
Liczba odwiedzin: 2376
Synteza: Kontroluje stan techniczny i zdolność eksploatacyjną pojazdów samochodowych i przyczep w bazach transportowych przed ich wyjazdem do pracy; sprawdza i potwierdza w karcie drogowej wykonanie obsługi codziennej przez kierowcę i jego sprawność fizyczną, warunkującą bezpieczeństwo ruchu drogowego; planuje okresowe obsługi techniczne pojazdów, nadzoruje ich realizację, sprawdza jakość wykonanej obsługi oraz prowadzi i przechowuje niezbędną dokumentację techniczną pojazdów.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie codziennej kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych i przyczep przed przystąpieniem ich do pracy, tj. sprawdzanie: skuteczności i równomierności działania hamulca nożnego i ręcznego, połączeń układu kierowniczego oraz ruchu jałowego koła kierownicy, prawidłowości ustawienia kół, prawidłowości ustawienia i skuteczności świateł, stanu ogumienia, działania urządzeń sygnalizacyjnych;
ocenianie fizycznego przygotowania kierowcy do prowadzenia pojazdu samochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem trzeźwości kierowcy, a w przypadkach wątpliwych - zgłaszanie służbom dyspozytorskim o zauważonych uchybieniach, rzutujących na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
sprawdzanie wykonywania przez kierowcę obsługi codziennej pojazdu w zakresie: czynności zdawczo-odbiorczych, mających na celu stwierdzenie, czy pojazd jest w danym dniu sprawny technicznie i przygotowano go do wyjazdu, czynności porządkowych, smarowniczych i przeglądowo-kontrolnych przewidzianych w instrukcji fabrycznej dla danej marki i typu pojazdu oraz czynności wynikających z potrzeb eksploatacyjnych;
potwierdzanie (każdorazowe) podpisem w karcie drogowej sprawności technicznej i zdolności pojazdu do eksploatacji;
planowanie i sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej taboru samochodowego, tj.: pierwszej obsługi technicznej, drugiej obsługi technicznej, obsługi sezonowej - letniej i zimowej;
kierowanie pojazdów i przyczep do przeprowadzenia obsługi technicznej, zgodnie z przyjętym harmonogramem zapobiegawczym obsługi i napraw oraz sprawdzanie jakości ich wykonania;
wystawianie zleceń na naprawy bieżące pojazdów na podstawie niesprawności zauważonych w czasie kontroli stanu technicznego lub zgłaszanych przez kierowców przed przystąpieniem pojazdu do pracy lub po jej zakończeniu czy wynikłych w czasie eksploatacji;
zabezpieczanie przed zdekompletowaniem lub zniszczeniem pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji do czasu ich zagospodarowania lub ponownego włączenia do użytkowania;
sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przy jego odbiorze z naprawy głównej, wykonywanej poza jednostką macierzystą;
gromadzenie, prowadzenie i przechowywanie kompletnej dokumentacji technicznej pojazdów;
uczestniczenie w komisjach badających awaryjne uszkodzenia pojazdów samochodowych (np. zbiornika paliwa, akumulatora, silnika, ogumienia) lub związanych z wyznaczaniem zakładowych norm zużycia paliwa, w tym sporządzanie protokołów (awarii, uszkodzeń);
instruowanie kierowców i personelu obsługowo-naprawczego o zauważonych uchybieniach w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony ekologicznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji brygadzisty lub mistrza w stacjach obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych;
praca w charakterze dyspozytora w jednostkach specjalizujących się w przewozach transportem samochodowym.

partners

shortcut-links

 go-to-top