Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kosztorysant budowlany
Kod: 311201
Liczba odwiedzin: 4122
Synteza:
Kosztorysant sporządza kosztorysy budowlane oraz inne opracowania dla określenia wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów poniesionych na wykonanie robót budowlanych, inwestycji oraz sporządza harmonogramy i rozlicza koszty inwestycji budowlanych.
Kosztorysant sporządza dokumenty finansowe, czyli kosztorysy budowlane dla różnych celów i w różnych stadiach zaawansowania robót budowlanych lub inwestycji. Dla inwestora/zlecającego kosztorys oraz inne opracowania są przygotowywane w celu uzyskania informacji o planowanych kosztach, opracowania informacji o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, kontroli złożonych ofert przez wykonawców, uzyskania kredytu, natomiast dla wykonawcy jest podstawą do ustalenia wartości danej roboty i jej opłacalności oraz przygotowania oferty dla inwestora. Dla obu stron kosztorys jest istotnym dokumentem do zawarcia umowy oraz rozliczenia inwestycji. Kosztorysant, przystępując do prac nad kosztorysem, na podstawie ustaleń ze zleceniodawcą wybiera metody kosztorysowania. Następnie zapoznaje się z dokumentacją projektową, ustala założenia lub dane wyjściowe do kosztorysowania, sporządza przedmiar robót lub obmiar, ustala podstawy wyceny poszczególnych pozycji, wycenia oraz sporządza dokumentację kosztorysową. Prawidłowo sporządzony i kompletny kosztorys obejmuje: stronę tytułową kosztorysu, ogólną charakterystykę obiektu/robót objętych kosztorysem, przedmiar lub obmiar robót wraz z ich opisem technologicznym, tabelę wartości elementów scalonych oraz inne niezbędne załączniki do kosztorysu. Kosztorysant uczestniczy w prowadzeniu rozliczeń za wykonane roboty budowlane, co wiąże się z wykonaniem obmiarów robót na budowie. Współuczestniczy w przygotowaniu umów na roboty budowlane, szczególnie w zakresie ustalania wynagrodzeń.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie zadań zawodowych z przestrzeganiem przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • posługiwanie się dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w celu ustalenia rodzaju i zakresu rzeczowego robót budowlanych;.
  • analizowanie opisu określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót wynikających z inwentaryzacji i protokołu typowania robót;
  • ustalanie nakładów rzeczowych zużycia czynników produkcji na podstawie analizy indywidualnej, katalogów i doświadczeń własnych;
  • sporządzanie przedmiaru robót budowlanych;
  • sporządzanie różnych rodzajów kosztorysów w zależności od celu i funkcji;
  • wykonywanie obmiaru robót budowlanych;
  • rozliczanie robót;
  • sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych.
Do podjęcia pracy w zawodzie kosztorysanta budowlanego preferowane jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego technicznego. Zmiany zachodzące w branży budowlanej wymuszają systematyczny udział kosztorysanta w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Proces doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych kwalifikacji powinien być walidowany i certyfikowany przez jednostki do tego upoważnione. Dodatkowym atutem jest posiadanie prawa jazdy kat. B, znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top