Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrygent
Kod: 265203
Liczba odwiedzin: 2972
Synteza: Wykonuje dzieła muzyczne kierując zespołem muzyków instrumentalistów, wokalistów, tancerzy; posługuje się konwencjonalną techniką gestów dla przekazania koncepcji interpretacyjnej wykonywanej kompozycji.
Zadania zawodowe: - dbałość o własny rozwój artystyczny, zapoznawanie się z technikami kompozytorskimi, sposobami zapisu muzycznego, partyturami nowych dzieł muzycznych oraz tradycją wykonawczą utworów różnych epok;
- poszerzanie własnej wiedzy teoretycznej na temat muzyki oraz dziedzin z nią związanych (np. budowa i możliwości wykonawcze instrumentów muzycznych);
- odczytywanie partytury dzieła muzycznego na instrumencie lub posługując się wyobraźnią muzyczną, opanowywanie pamięciowe partytury, jeśli zachodzi taka konieczność;
- opracowywanie koncepcji artystycznej wykonania dzieła muzycznego na podstawie wskazań kompozytora, posiadanej teoretycznej i praktycznej wiedzy muzycznej, doświadczenia zawodowego, intuicji artystycznej, a także informacji o poziomie umiejętności wykonawczych zespołu, którym będzie kierować podczas wykonania dzieła;
- przeprowadzanie prób wykonania dzieła z całym zespołem wykonawców lub, w miarę potrzeby, oddzielnie z solistami i poszczególnymi grupami wykonawców;
- kierowanie (dyrygowanie) wykonaniem dzieła muzycznego przez różnego rodzaju zespoły lub przez solistów podczas występu bezpośrednio odbieranego przez publiczność (np. koncert, przedstawienie operowe) oraz podczas nagrania fonicznego i wizyjnego;
- ścisła współpraca z reżyserem przedsięwzięcia artystycznego, jeśli rodzaj przedsięwzięcia tego wymaga;
- udział w konkursach dyrygenckich w charakterze uczestnika lub jurora, a także w konkursach zespołów muzycznych;
- opracowywanie dla celów wykonawczych partytury dzieła muzycznego, z twórczą ingerencją w materiał muzyczny, jeśli koncepcja interpretacyjna utworu lub warunki, w jakich będzie wykonany, tego wymagają.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji kierowniczej w instytucji artystycznej (filharmonia, teatr operowy, teatr muzyczny, zespół artystyczny), a także w placówkach kulturalnych;
- granie na wybranym instrumencie;prowadzenie działalności artystycznej w podwójnej roli instrumentalisty i dyrygenta;
- zajmowanie się aranżacją i orkiestracją utworów muzycznych;
- prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie swojej specjalności.

partners

shortcut-links

 go-to-top