Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kurator sądowy
Kod: 263501
Liczba odwiedzin: 2460
Synteza: Wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do podopiecznych oddanych pod nadzór (dozór) przez orzeczenie sądowe.
Zadania zawodowe: - organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, a także instytucji społecznych oraz osób sprawujących dozory;
- organizowanie szkoleń kuratorów społecznych;
- analizowanie sprawozdań składanych przez kuratorów społecznych z powierzonych im dozorów;
- udzielanie pomocy kuratorom społecznym co do metod i form oddziaływania wychowawczego;
- bezpośrednie sprawowanie dozorów (lub nadzorów), zwłaszcza w sprawach trudnych;
- współdziałanie ze szkołami i instytucjami zajmującymi się wychowaniem, leczeniem oraz udzielającymi pomocy podopiecznym;
- współpraca ze służbą penitencjarną zakładów karnych oraz pracownikami pedagogicznymi zakładów poprawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- przeprowadzanie na zlecenie sądu wywiadów środowiskowych;współpraca z zakładami pracy, w których wykonywana jest nieodpłatnie dozorowana praca w ramach ograniczenia wolności;
- kontrolowanie wykonywania innych obowiązków nałożonych na skazanego przez sąd;
- współdziałanie w organizowaniu i świadczeniu pomocy postpenitencjarnej;
- udzielanie podopiecznym pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego;
- sprawowanie kontroli nad wykonywaniem obowiązków przez rodziców, których władza rodzicielska została ograniczona w inny sposób niż ustanowienie nadzoru kuratora;
- udzielanie pomocy nieletnim zwalnianym z zakładów o charakterze wychowawczym i poprawczym oraz opuszczającym rodziny zastępcze;
- bezpośrednie kierowanie lub nadzorowanie pracy kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.

partners

shortcut-links

 go-to-top