Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Doradca EURES
Kod: 242302
Liczba odwiedzin: 3360
Synteza: Wykonuje zadania związane z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES na terenie państw UE, EOG i Szwajcarii (zwanych dalej „EOG”) oraz doradztwem w zakresie warunków życia i pracy w EOG; realizuje usługi kojarzenia pasujących ofert pracy i osób poszukujących pracy oraz rekrutacji; przekazuje informacje, wskazówki i pomoc pracodawcom, osobom poszukującym pracy, osobom zmieniającym pracę, pracownikom mobilnym oraz innym osobom i instytucjom zainteresowanym kwestią mobilności geograficznej pracowników; bierze udział w programowaniu prowadzonych działań (planowaniu, monitorowaniu, raportowaniu); realizuje projekty międzynarodowe.
Zadania zawodowe:
 • pełnienie funkcji osoby „łącznikowej” z pozostałymi uczestnikami sieci EURES z całego EOG;
 • organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w ramach sieci EURES;
 • dostarczanie informacji pracodawcom, osobom poszukującym pracy, osobom zmieniającym pracę, pracownikom mobilnym (pracownikom transgranicznym, migrującym) oraz innym osobom
  i instytucjom na temat krajowego/regionalnego rynku pracy, w tym informowanie o możliwościach zatrudnienia oraz warunkach życia i pracy
  w kraju i zagranicą w państwach UE/EOG i o możliwościach zatrudniania cudzoziemców z państw UE/EOG;
 • dostarczanie informacji pracodawcom, osobom poszukującym pracy, osobom zmieniającym pracę, pracownikom mobilnym oraz innym osobom
  i instytucjom na temat nadwyżek i niedoborów pracowniczych w państwach UE/EOG dostarczanie informacji pracodawcom, osobom poszukującym pracy, osobom zmieniającym pracę, pracownikom mobilnym oraz innym osobom i instytucjom o barierach w mobilności i sugerowanie odpowiednich rozwiązań;
 • prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla polskiego pracodawcy, zainteresowanego rekrutacją cudzoziemców z państw EOG oraz dla zagranicznego pracodawcy z EOG, zainteresowanego rekrutacją polskich bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • realizowanie usług EURES i/lub informowanie pracodawców, osób poszukujących pracy, osób zmieniających pracę i pracownikom mobilnym o podmiotach realizujących dane usługi EURES
 • współpracowanie z sektorem absolwentów;
 • współpracowanie z agencjami pracy tymczasowej oraz z innymi podmiotami funkcjonującymi na lokalnym lub regionalnym rynku pracy;
 • promowanie usług EURES, w tym promowanie i podnoszenie świadomości
  o EURES w podmiotach funkcjonujących na lokalnym lub regionalnym rynku pracy;
 • korzystanie z narzędzi dostępnych na portalu EURES Komisji Europejskiej, krajowej stronie internetowej EURES i Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia;
 • inicjowanie i zarządzanie projektami o wymiarze międzynarodowym, w tym ukierunkowanymi projektami mobilności w zatrudnieniu;
 • prowadzenie badania satysfakcji klienta;
 • prowadzenie szkoleń dla kadry EURES i publicznych służb zatrudnienia (PSZ);
 • prowadzenie sprawozdawczości EURES, przygotowywanie planów działań i raportów z realizacji działań EURES, w tym raportów miesięcznych do KE i raportów kwartalnych do MRPiPS;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku sieci EURES poprzez zachowywanie postawy profesjonalnej, uprzejmej i zorientowanej na klienta;
 • przestrzeganie zasad etyki, bhp oraz przepisów ochrony danych osobowych, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • branie udziału w konferencjach i spotkaniach specjalistycznych;
 • rozwój kompetencji własnych.

partners

shortcut-links

 go-to-top