Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
Kod: 242205
Liczba odwiedzin: 2738
Synteza: Odpowiada za administrowanie procesem transportu towarów niebezpiecznych;
zajmuje się opracowywaniem procedur w zakresie przewożenia towarów niebezpiecznych oraz nadzorowaniem pakowania;
ładowania i rozładowania towarów niebezpiecznych.
Zadania zawodowe: stwierdzanie zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR;
monitorowanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
monitorowanie praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
monitorowanie procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
wprowadzanie prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku towarów niebezpiecznych;
monitorowanie przestrzegania procedur w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub naruszeń przepisów poprzez sprawdzanie czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje oraz czy stosują się do ich zapisów w procesie realizacji powierzonych zadań zawodowych;
wprowadzanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt są zgodne z przepisami oraz procedurami kontrolnymi służącymi sprawdzaniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku;
koordynowanie procesu prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa na temat transportu towarów niebezpiecznych oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z przyjętymi procedurami w tym zakresie;
sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych;
sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów prowadzących odpowiednie postępowanie związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska;
przygotowywanie sprawozdań na temat wypadków, awarii lub naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: przygotowywanie dokumentacji przewozowej.

partners

shortcut-links

 go-to-top