Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organizator transportu drogowego
Kod: 242105
Liczba odwiedzin: 3121
Synteza: W przedsiębiorstwie transportu drogowego, wykonującym krajowe lub międzynarodowe przewozy drogowe osób lub rzeczy; tworzy strukturę organizacyjną i plan zatrudnienia; ustala plany i strategię działania przedsiębiorstwa; ocenia efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową; określa taryfy i cenniki w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym osób; prowadzi marketing, reklamę i negocjacje handlowe.
Zadania zawodowe: - określanie rodzajów przewozów i zakresu transportu drogowego, liczby i rodzaju zezwoleń zagranicznych;
- występowanie o wydawanie zezwoleń do odpowiednich władz na wykonywanie przewozów drogowych osób;
- określanie typów pojazdów samochodowych wykorzystywanych w danym rodzaju przewozów;
- zawieranie umów z zagranicznymi przewoźnikami o wspólnym prowadzeniu regularnych linii międzynarodowych, na wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym;
- uzgadnianie na zasadach koordynacji, określonych w przepisach prawa przewozowego, rozkładów jazdy, uwzględniających przystanki, czas przyjazdów i odjazdów, długość linii i odległość między przystankami, zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków albo miejsc do wsiadania i wysiadania itp.;
- ustalanie terminów przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz przewozów regularnych specjalnych, harmonogramów czasu pracy i odpoczynku kierowców;
- wyposażanie kierowców wykonujących przewozy drogowe w wymagane dokumenty, tj. wypis z licencji, zezwolenie, formularz jazdy, dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie z dróg krajowych, dokumenty związane z przesyłką itp.;
- zgłaszanie na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o jej udzielenie, występowanie z wnioskiem o zmianę treści licencji w przypadku zmiany danych;
- przekazywanie właściwym organom w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych ustawowo warunków określonych w licencji lub zezwoleniu oraz informacji związanych z działalnością transportową;
- w przypadku kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy udzielanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazywanie dokumentów, udostępnianie wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli, umożliwianie dokonania czynności kontrolnych w pojeździe, obiekcie lub lokalu.

partners

shortcut-links

 go-to-top