Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
Kod: 227210
Liczba odwiedzin: 2518
Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie transfuzji medycznej, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; podejmuje działania związane z propagowaniem wiedzy o krwiodawstwie oraz prowadzi akcje promujące honorowe krwiodawstwo.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie standardowych operacyjnych procedur (SOP) w ramach zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP i dobrej praktyki laboratoryjnej GLP;
 • pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, tj.: krwi i jej składników od dawców metodami manualnymi i automatycznymi, wykonywanie preparatyki krwi oraz dokonywanie oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników i ich użyteczności diagnostycznej;
 • wykonywanie badań układu krzepnięcia, hematologicznych i biochemicznych kwalifikujących krwiodawcę do oddania krwi i jej składników laboratoryjnych w przypadkach wystąpienia powikłań poprzetoczeniowych, znaczników wirusów przenoszonych przez krew metodami serologicznymi, metodami biologii molekularnej, badań antygenów i przeciwciał z układu HLA i HPA, badań w zakresie ustalenia grup krwi dla celów trwałej ewidencji, badań kwalifikacyjnych do podania immunoglobuliny anty-RhD, badań diagnostycznych w konflikcie matczyno-płodowym, w chorobie hemolitycznej noworodków i alloimmunologicznej małopłytkowości noworodków itp. oraz dokonywanie interpretacji wyników badań;
 • pobieranie próbek do badań kontroli jakości oraz wykonywanie oznaczeń związanych z kontrolą jakości;
 • kwalifikowanie krwi i jej składników do przetoczenia, w tym wykonywanie próby zgodności przed przetoczeniem krwi i jej składników oraz przyjmowanie zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli serologicznej stosowanych odczynników, w tym także oznaczanie grup krwi w układach ABO i Rh, antygenów krwinek czerwonych spoza układów ABO i Rh;
 • wykrywanie, identyfikacja i określanie miana alloprzeciwciał przeciw antygenom krwinek czerwonych;
 • obliczanie dawki immunoglobuliny anty-RhD w celu zapobiegania poprzetoczeniowej immunizacji antygenu D;
 • dobieranie krwi do transfuzji dopłodowej, transfuzji wymiennej u noworodków i składników krwi dla chorych przed i po przeszczepieniu hemopoetycznych komórek macierzystych krwi oraz chorych z niedokrwistościami autoimmunohemolitycznymi, dokonywanie wyboru krwi dla biorców w celu zapobiegania alloimmmunizacji i immunologicznym reakcjom poprzetoczeniowym;
 • wykonywanie testów kiłowych;
 • obsługiwanie, kalibrowanie i kontrolowanie aparatury laboratoryjnej;
 • obsługiwanie i kontrolowanie aparatury w działach pobierania i preparatyki krwi i jej składników, w tym także aparatury stosowanej w diagnostyce wirusów;
 • wdrażanie nowych technik w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz metod diagnostycznych i aparatury;
 • wydawanie / przyjmowanie zwrotów krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych;
 • prowadzenie rejestru krwiodawców z określonymi fenotypami w różnych układach grupowych krwinek czerwonych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie, zarządzanie i kierowanie placówkami publicznej służby krwiodawstwa oraz szpitalnymi pracowniami serologicznymi;
 • prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji we wszystkich działach placówki publicznej służby krwi;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników służby zdrowia z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności placówki publicznej służby krwi;
 • podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

partners

shortcut-links

 go-to-top