Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista epidemiologii
Kod: 227202
Liczba odwiedzin: 2858
Synteza: Odpowiada za prowadzenie epidemiologicznych badań laboratoryjnych, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub epidemiologicznych; podejmuje działania zapobiegawcze przed wystąpieniem zagrożeń o charakterze epidemii.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji oraz akcji profilaktycznej w zakresie zwalczania zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi;
 • planowanie, sporządzanie oraz prowadzenie badań epidemiologicznych i wyciąganie praktycznych wniosków z uzyskanych wyników;
 • dokonywanie ocen stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji oraz określanie zespołu czynników warunkujących zdrowie jednostki i społeczeństwa;
 • określanie znaczenia poszczególnych czynników środowiskowych i społecznych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej, w tym także identyfikowanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • przeprowadzanie oceny zagrożenia wybuchem epidemii w czasie katastrof, w tym rozpoznawanie epidemii oraz opracowywanie ogniska epidemicznego;
 • dokonywanie doboru odpowiedniego typu badania w zależności od opracowywanego problemu epidemiologicznego;
 • formułowanie wniosków praktycznych, ważnych dla zdrowia ludności i prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz realizowania polityki prozdrowotnej na każdym szczeblu decyzyjnym;
 • przygotowywanie standardowego protokołu badawczego ze wszystkimi jego składowymi oraz sprawowanie nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami szpitalnymi;
 • przeprowadzanie reprezentatywnego doboru badanych oraz gromadzenie niezbędnych do badania danych oraz dokonywanie wyboru właściwej metody analizy danych;
 • identyfikowanie i dokonywanie analizy błędów przypadkowych i systematycznych oraz ograniczanie błędów i ich skutków w badaniach epidemiologicznych;
 • przeprowadzenie kompletnej analizy danych, włącznie z wykorzystaniem podstawowych technik analizy wielu zmiennych (regresja liniowa, regresja logistyczna);
 • dokonywanie interpretacji wyników analizy przyczynowo-skutkowej oraz opracowywanie standardowego raportu z przeprowadzonego badania;
 • pozyskiwanie i wykorzystywanie wtórnych danych epidemiologicznych, danych demograficznych i socjologicznych;
 • dokonywanie oceny prac naukowych, w których stosowane są badania epidemiologiczne pod kątem uzasadnienia wyciąganych z nich wniosków;
 • uczestniczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny medycyny, nauk społecznych i zarządzania, na terenie, na którym pracuje;
 • prowadzenie postępowania w zakresie zapobiegania i zwalczania ważniejszych chorób zakaźnych, w szczególności unieszkodliwiania źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia, zwiększania odporności;
 • przeprowadzanie postępowania przeciwepidemicznego w przypadku zawleczenia choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej;
 • planowanie i przeprowadzanie programów profilaktycznych z zakresu żywienia;
 • przeprowadzanie oceny skuteczności populacyjnych programów profilaktycznych i interwencyjnych z zakresu zdrowia publicznego oraz dochodzenia środowiskowego w celu wykrycia środowiskowego czynnika narażenia i komunikowanie środowiskowego ryzyka zdrowotnego;
 • planowanie, przeprowadzanie i dokonywanie oceny badań przesiewowych;
 • kierowanie jednostkami i środkami opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie jednostkami i środkami opieki zdrowotnej specjalizującymi się w zakresie epidemiologii;
 • podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie epidemiologii.

partners

shortcut-links

 go-to-top