Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Oceanolog
Kod: 211406
Liczba odwiedzin: 2041
Synteza: Prowadzi badania współczesnych oceanów pod kątem ich cech fizykochemicznych, fizyczno-geograficznych i biologicznych oraz pod kątem ich znaczenia dla życia na Ziemi, z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń dla tego życia.
Zadania zawodowe: - badanie fizycznych i chemicznych oraz geograficznych parametrów zbiorników wodnych kuli ziemskiej i otaczających je lądów;
- ustalanie mechanizmów przemieszczania się wód w oceanach, zarówno na powierzchni, jak i w głębinach (prądy oceaniczne, wiatry);
- badanie lodowców i ich wpływów na temperaturę, skład chemiczny oraz na poziom wód oceanicznych i na ich przemieszczenie;
- ustalanie bilansu wód w oceanach i morzach oraz związków z wodami lądowymi i atmosferą;
- badanie ukształtowania dna mórz i oceanów oraz wpływów tej geomorfologii na przemieszczanie się wód;
- ustalanie wpływów oceanów na rodzaje klimatów oraz wpływów na klimat nad lądami;
- badanie oddziaływania oceanów na tworzenie się i przekształcanie linii brzegowych lądów i wysp;
- wyjaśnianie zmian poziomów wód oceanicznych okresowych (pływy) i losowych (tsunami) i znaczenia tych zmian dla działalności człowieka;
- wypowiadanie się o bogactwach naturalnych na dnie oceanów;
- badanie świata organicznego w oceanach, ze szczególnym uwzględnieniem zależności między organizmami żywymi, istniejącej równowagi w obrębie świata żywego, oraz badanie zagrożeń tejże równowagi;
- ochrona świata organicznego mórz i oceanów przed niszczącą działalnością człowieka (nadmierne połowy, zanieczyszczenie mórz i oceanów);
- poznawanie geologicznej historii powstawania i rozwoju poszczególnych oceanów i mórz;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - określanie kwot połowowych zwierząt morskich;
- prognozowanie eksploatacji dennych surowców mineralnych;
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom mórz i oceanów;
- prowadzenie działalności dydaktycznej.

partners

shortcut-links

 go-to-top