Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Geofizyk
Kod: 211401
Liczba odwiedzin: 2777
Synteza: Prowadzi badania cech fizycznych skał, gruntów i wód podziemnych za pomocą specjalistycznej aparatury oraz ulepsza metody tych badań; wykonuje badania z powierzchni ziemi, w otworach wiertniczych, w wyrobiskach górniczych, a także z samolotów - na potrzeby geologii podstawowej w celu rozpoznania płytkich i głębokich struktur geologicznych w skali regionalnej oraz rozpoznania zasięgu i zasobów złóż kopalin użytecznych, a także na potrzeby górnictwa, hydrogeologii oraz budownictwa.
Zadania zawodowe: - dokonywanie pomiarów temperatury skał, gruntów i wód podziemnych;
- dokonywanie pomiarów grawimetrycznych (siły ciężkości);
- wykonywanie pomiarów elektrycznych właściwości skał, gruntów i wód podziemnych;badanie przydatności fal sejsmicznych wywoływanych trzęsieniami ziemi i wywoływanych sztucznie;
- dokonywanie pomiarów mikrotrzasków w wyrobiskach górniczych i na obszarach zagrożonych osuwiskami;
- prognozowanie zagrożeń tąpnięciami wyrobisk górniczych;
- wykonywanie pomiarów promieniotwórczości skał, gruntów i wód podziemnych;
- opracowywanie map geofizycznych, od skali regionalnej do szczegółowych, przeznaczonych dla określonych obiektów inżynierskich;
- opracowywanie operatów geofizycznych na potrzeby górnictwa i budownictwa;
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników w zakresie badań i opracowań geofizycznych;
- pełnienie funkcji doradczych w nadzorze górniczym.

partners

shortcut-links

 go-to-top