Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik / właściciel zakładu usługowego
Kod: 143909
Liczba odwiedzin: 14973
Synteza: Planuje, koordynuje i kontroluje działania zakładu usługowego o różnym profilu świadczonych usług; opracowuje strategię zakładu usługowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Zadania zawodowe:
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności usługowej zakładu w zależności od profilu świadczonych usług;
 • planowanie, opracowanie i wdrażanie krótko-, średnio- i długoterminowych planów strategicznych działania, w tym sprawowanie nadzoru nad tworzeniem planów rozwoju działalności zakładu usługowego i przekładanie ich na działania operacyjne dla poszczególnych działów i pracowników zakładu usługowego;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu zakładu usługowego;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących projektów prowadzonych dla klientów zakładu usługowego;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą pracowników zakładu uslugowego, w tym nad konsultantami, doradcami, itp., w zależności od profilu świadczonych przez zakład usług;
 • prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji usług zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami finansowymi oraz harmonogramem;
 • prowadzenie dokumentacji świadczonych usług oraz bieżące raportowanie postępów w realizacji projektów na potrzeby klientów i zarządu;
 • pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami i kluczowymi klientami;
 • zatrudnianie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju  zakładu usługowego i wymaganiami kompetencyjnymi stosownie do profilu świadczonych usług, przydzielanie pracownikom zadań, motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • dbanie o rozwój zawodowy pracowników zgodnie z bieżącymi potrzebami i strategią rozwoju firmy;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów zakładu usługowego;
 • reprezentowanie zakładu usługowego wobec instytucji zewnętrznych;
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz i prezentacji z działalności zakładu usługowego dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku zakładu usługowego;
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładu usługowego;
 • branie udziału targach i imprezach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top