Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik centrum konferencyjnego
Kod: 143904
Liczba odwiedzin: 2034
Synteza: Planuje, koordynuje i kontroluje działania z zakresu zarządzania centrum konferencyjnym; opracowuje strategię rozwoju i plany finansowe centrum konferencyjnego oraz nadzoruje ich realizację; koordynuje i sprawuje ogólny nadzór nad organizowanymi w centrum konferencjami, targami i imprezami masowymi; zarządza pracownikami obsługi technicznej centrum; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Zadania zawodowe:
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie bieżącej działalności centrum konferencyjnego, głównie w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych;
 • opracowywanie strategii rozwoju centrum konferencyjnego;
 • przygotowywanie budżetu centrum konferencyjnego, zwłaszcza w zakresie ofert cenowych dla organizatorów targów, imprez branżowych, konferencji itp.;
 • określanie struktury organizacyjnej centrum konferencyjnego zakresów czynności dla kierowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
 • ustanawianie procedur zarządzania centrum konferencyjnym, przede wszystkim w obszarze współpracy z najemcami i zewnętrznymi dostawcami oraz obsługi obiektu;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizowanymi w centrum konferencjami, targami, imprezami masowymi itp.;
 • nadzorowanie przygotowywania ofert handlowych i prowadzenie analizy efektywności prowadzonych działań;
 • planowanie przyszłych projektów na podstawie analizy rynku i potrzeb klientów;
 • podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań zmierzających do optymalizacji kosztów utrzymania obiektu;
 • nadzorowanie pracy zewnętrznych serwisów, obejmujących utrzymanie techniczne obiektu, ochronę oraz sprzątanie i wywóz odpadów;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami i klientami;
 • zatrudnianie i zwalnianie oraz organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi centrum konferencyjnego;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników obsługi zgodnie z strategią rozwoju centrum konferencyjnego;
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników centrum konferencyjnego dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych;
 • dokonanie oceny okresowej pracowników centrum konferencyjnego;
 • reprezentowanie centrum konferencyjnego w kontaktach zewnętrznych;
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz i prezentacji dotyczących działalności centrum konferencyjnego na potrzeby zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy handlowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku centrum konferencyjnego;
 • udział w konferencjach i spotkaniach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top