Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor teatru
Kod: 143116
Liczba odwiedzin: 2603
Synteza: Kieruje pracą teatru w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; planuje i rozdziela zadania pracowników administracyjno-technicznych teatru; realizuje program artystyczny teatru; nadzoruje i utrzymuje kontakty z podwykonawcami, dostawcami usług itp.
Zadania zawodowe:
 • określanie misji i strategii teatru oraz zapewnianie realizacji celów statutowych;
 • planowanie i organizowanie pracy teatru oraz zarządzanie majątkiem teatru w celu zapewnienia warunków dla należytego funkcjonowania teatru pod względem prawnym, ekonomicznym i finansowym;
 • nadzorowanie procesu tworzenia artystycznego wizerunku teatru, w tym: uzgadnianie programu artystycznego z zespołem aktorskim i kierownikiem do spraw artystycznych, zatwierdzanie programu artystycznego teatru na najbliższy sezon oraz w dłuższej perspektywie, kształtowanie repertuaru spektakli i zapewnianie wysokiego poziomu realizacji programu artystycznego teatru;
 • organizowanie wymiany dorobku artystycznego z innymi teatrami w kraju i zagranicą;
 • wydawanie zarządzeń regulujących działanie jednostek organizacyjnych teatru i samodzielnych stanowisk, dokonywanie podziału zadań pomiędzy podległe komórki organizacyjne i poszczególnych pracowników z uwzględnieniem ich kwalifikacji i zakresu obowiązków oraz udzielanie pracownikom odpowiednich informacji oraz wytycznych;
 • organizowanie i prowadzenie promocji działalności artystycznej teatru;
 • nadzorowanie sporządzania planów finansowych teatru i sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawowanie kontroli organizacyjnej i funkcjonalnej w zakresie działania teatru;
 • bieżące zapoznawanie się z przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi działalności teatru oraz przekazywanie tej wiedzy pracownikom;
 • sprawowanie kontroli nad powierzonym mieniem w zakresie jego użytkowania i właściwego zabezpieczenia;
 • reprezentowanie teatru w kontaktach zewnętrznych oraz w zakresie współpracy z podwykonawcami, dostawcami usług itp.;
 • prowadzenie polityki personalnej teatru, w tym: ustalanie planów pracy, urlopów i nagradzania oraz zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju zawodowego pracowników teatru;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w premierach, przeglądach teatralnych, spotkaniach i konferencjach branżowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku teatru na zewnątrz.

partners

shortcut-links

 go-to-top