Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor zakładu dla nieletnich
Kod: 134902
Liczba odwiedzin: 2422
Synteza: Kieruje zakładem dla nieletnich i podległym personelem; tworzy i realizuje arkusz organizacji pracy zakładu oraz regulamin zakładu; sprawuje nadzór pedagogiczny; zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu; odpowiada za przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku w zakładzie, w tym za funkcjonowanie zakładu zgodnie z właściwymi przepisami; odpowiada za prawidłowe zagospodarowanie i wykorzystanie środków finansowych; reprezentuje zakład na zewnątrz.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie zakładem dla nieletnich resocjalizacyjnym (otwartym – młodzieżowym ośrodkiem adaptacji społecznej, półotwartym, zamkniętym lub o wzmożonym nadzorze wychowawczym), resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, resocjalizacyjno-terapeutycznym lub readaptacyjnym;
 • opracowywanie programów rozwoju kierowanego zakładu oraz tworzenie procedur postępowania z nieletnimi, zapewniających realizację ich indywidualnych potrzeb, ochronę przed zagrożeniami, w tym przeciwdziałanie naruszeniom prawa i utrwalaniu skłonności do niepożądanych zachowania;
 • przygotowanie arkusza organizacji pracy zakładu przy współpracy
  z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w zakładzie
  i przedkładanie arkusza wraz z opinią okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego i akceptacją prezesa sądu okręgowego do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości
 • przygotowanie regulaminu zakładu i przedstawianie go do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec szkoły zorganizowanej
  w zakładzie oraz nauczycieli zatrudnionych w zakładzie;
 • zapewniane warunków organizacyjnych, finansowych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadań zakładu uwzględniających możliwość tworzenia w zakładzie warunków indywidualnego oddziaływania na nieletnich oraz konieczność zapewnienia właściwych warunków bytowych, sanitarnych i zdrowotnych nieletnich oraz ponoszenie odpowiedzialności za działalność zakładu;
 • organizowanie pracy w działach zakładu takich jak: internat, szkoła albo szkoły, warsztaty szkolne, zespół diagnostyczno-korekcyjny oraz inne działy zapewniające realizację zadań zakładu;
 • dysponowanie przyznanymi zakładowi środkami finansowymi i odpowiadanie za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników zakładu: prowadzenie doboru kandydatów do pracy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, motywowanie do pracy, przyznawanie premii i nagród, przeprowadzanie ocen pracowniczych itp.;
 • opracowywanie zakresu pracy i czynności służbowych pracowników zgodnie z arkuszem organizacji pracy zakładu oraz regulaminem zakładu oraz posiadanymi przez pracowników uprawnianiami zawodowymi;
 • dbanie o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, w tym zabezpieczenia zakładu w sposób uniemożliwiający samowolne oddalenie się nieletnich wychowanków z zakładu lub ich uwolnienie przez osoby z zewnątrz oraz inne bezprawne działania;
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem działalności wychowawczej
  w zakładzie, np. poprzez hospitacje;
 • współpracowanie z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz nieletnich i ich rodzin
  w sprawach programów dla nieletnich oraz metod oddziaływań wychowawczych;
 • pełnienie funkcji przewodniczącego rady zakładu, w tym przygotowanie posiedzenia rady zakładu, zawiadamia jej członków o terminie i porządku zebrania oraz prowadzenie posiedzeń rady zakładu zgodnie z regulaminem;
 • współpracowanie z rodzicami i opiekunami wychowanków zakładu dla nieletnich;
 • pełnienie nadzoru nad przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowniczych;
 • reprezentowanie zakładu na zewnątrz;
 • uczestniczenie w konferencjach i spotkaniach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top