Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
Kod: 134901
Liczba odwiedzin: 2515
Synteza: Organizuje pracę i ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie aresztu śledczego lub zakładu karnego; zapewnia prawidłowe wykonywanie kar pozbawienia wolności; zarządza pracą podległego personelu.
Zadania zawodowe:
 • zapewnianie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnianie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce penitencjarnej;
 • bieżące zarządzanie aresztem śledczym / zakładem karnym poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych;
 • koordynowanie oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad ich przebiegiem oraz wykonywanie zadań w zakresie ochrony jednostki penitencjarnej;
 • określanie obowiązków oficera dyżurnego oraz zadań ochronnych w zakresach obowiązków kierowników działów;
 • zatwierdzanie rozkładu służby działu ochrony oraz wyznaczanie dyżurów funkcjonariuszy służby więziennej;
 • inicjowanie i organizowanie rozpoznania nastrojów i atmosfery wśród osadzonych;
 • zarządzanie przeprowadzenia kontroli generalnych oraz przeglądów zabezpieczeń techniczno-ochronnych;
 • określanie sposobu postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi i niedozwolonymi ujawnionymi podczas kontroli;
 • ustalanie sposobu wykorzystania psów oraz zapewnienie opieki nad nimi;
 • nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
 • racjonalne wykorzystanie środków finansowych określonych w budżecie aresztu śledczego / zakładu karnego;
 • zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji oraz właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny wśród podległego personelu;
 • określanie liczby i rodzajów stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie działań penitencjarnych i resocjalizacji osadzonych.

partners

shortcut-links

 go-to-top